โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      บริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารหรือพัฒนากองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาล นครรังสิตให้มีประสิทธิภาพ
    1.1.2 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการกองทุน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ผลการประเมินการบริหาร จัดการกองทุนมากกว่า ร้อยละ ๙๐
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 300 คน
    คณะกรรมการกองทุนและอนุกรรมการกองทุน จำนวน 69 คน เครือข่ายสุขภาพ 231 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน
    - จัดทำแผนบริหารจัดการกิจกรรม/โครงการของกองทุน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุน และสร้างช่องทางการเข้าถึงกองทุน
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดประชุม/อบรม สัมมนาแผนสุขภาพกองทุน
    - จัดประชุมคณะอนุกรรมการชุดที่ 1 เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการ
    - จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
    - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุน
    - พัฒนาโปรแกรมกองทุนและฐานข้อมูลสุขภาพ
    - จัดซื้อพัสดุที่จำเป็นต้องการบริหารจัดการกองทุน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ เทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 1,448,365.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการชุดที่ 1 เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการ จำนวน 7 ครั้ง คณะอนุกรรมการ จำนวน 29 คน
- ค่าตอบแทนการประชุม 300 บาทx29 คนx7ครั้ง เป็นเงิน 60,900.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 75 บาทx29 คนx7ครั้ง เป็นเงิน 15,225.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเต็มวัน 50 บาทx29 คนx7ครั้ง เป็นเงิน 10,150.00 บาท
- ค่าจ้างเหมาสำเนาเอกสาร 75 บาทx29 คนx7ครั้ง เป็นเงิน 15,225.00 บาท
รวมเป็นเงิน 101,500.00 บาท
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ จำนวน 4 ครั้ง
- ค่าตอบแทนการประชุมคณะอนุกรรมการชุดที่ 3 300 บาทx 11 คนx4 ครั้ง เป็นเงิน 13,200.00 บาท
- ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ 400 บาทx 21 คนx4 ครั้ง เป็นเงิน 33,600.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 75 บาทx 32 คนx 4 ครั้ง เป็นเงิน 9,600.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเต็มวัน 50 บาทx32 คนx4ครั้ง เป็นเงิน 6,400.00 บาท
- ค่าจ้างเหมาสำเนาเอกสาร 100 บาทx 32 คนx 3 ครั้ง เป็นเงิน 9,600.00 บาท
รวมเป็นเงิน 72,400.00 บาท
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
- ค่าตอบแทนการประชุมคณะอนุกรรมการชุดที่ 3 300 บาทx 19 คนx 1 ครั้ง เป็นเงิน 5,700.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 75 บาทx 19 คนx 1 ครั้ง เป็นเงิน 1,425.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเต็มวัน 50 บาทx 19 คนx 1ครั้ง เป็นเงิน 950.00 บาท
- ค่าจ้างเหมาสำเนาเอกสาร 50 บาทx 19 คนx 1 ครั้ง เป็นเงิน 950.00 บาท
- กิจกรรมที่ 4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุน โดยการทำสื่อ วิดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ คู่มือ เป็นเงิน 30,500.00 บาท
- กิจกรรมที่ 5 พัฒนาโปรแกรมกองทุนและฐานข้อมูลสุขภาพ เป็นเงิน 139,540.00 บาท
รวมเป็นเงิน 179,065.00 บาท
กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อพัสดุที่จำเป็นต้องการบริหารจัดการกองทุน
- วัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ A 4 ปากกา หมึกเครื่องโทรสาร ฯลฯ เป็นเงิน 60,000.00 บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หมึกเครื่องพริน์เตอร์ เมาท์ แผ่นCD แผ่น DVD ฯลฯ เป็นเงิน 90,000.00 บาท
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่องๆละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000.00 บาท
- - โปรแกรมปฏิบัติการ จำนวน 2 โปรแกรมๆละ 3,800 บาท เป็นเงิน 7,600.00 บาท
- โปรแกรมสำนักงาน จำนวน 2 โปรแกรมๆละ 11,000 บาท เป็นเงิน 22,000.00 บาท
- โปรแกรมAnti Virus จำนวน 2 โปรแกรมๆละ 700 บาท เป็นเงิน 1,400.00 บาท
รวมเป็นเงิน 213,000.00 บาท
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมประชุมแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 4 กลุ่มๆละ 2 คน จำนวน 9 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 43,200.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย จำนวน 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 270 คนๆละ 50 บาท จำนวน 3 มื้อ เป็นเงิน 40,500.00 บาท
- ค่าอาหารครบทุกมื้อ 270 คนๆละ 800 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 216,000.00 บาท
- ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ 270 คนๆละ 600 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 162,000.00 บาท
- ค่ารถบัสปรับอากาศ 2 วันๆละ 10,000 บาท (จำนวน 5 คัน) เป็นเงิน 100,000.00 บาท
- ค่ากระเป๋า 270 ใบๆละ 300 บาท เป็นเงิน 81,000.00 บาท
- ถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น กระดาษ A4 กระดาษฟลิบชาร์ต ปากกา ฯลฯ เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ค่าเดินทางวิทยากร (กิโลเมตรละ 4 บาท) เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ค่าที่พัก 270 คน (750 บาท/คืน) จำนวน 1 คืน เป็นเงิน 202,500.00 บาท
- ค่าห้องประชุม จำนวน 2 วันๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 876,400.00 บาท
กิจกรรมที่ 8 ค่าใช้สอย
- ค่าบริการที่ต้องจ่ายรายเดือน รายปี เช่น ค่าเช่า Domainhosting ฯลฯ เป็นเงิน 6,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 6,000.00 บาท
หมายเหตุ ค่าตอบแทนการประชุมให้เป็นตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้งถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,448,365.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนทุกกลุ่มวัย สุขภาพดี

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    
      

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต


น.ส.พลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต