โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนเพียรปัญญา

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อพัฒนาความรู้ การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กแก่ ครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง นักเรียน ในโรงเรียนเพียรปัญญา
    1.1.2 เพื่อให้ครูและผู้ปกครอง ดำเนินการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กในโรงเรียนเพียรปัญญา
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายที่อบรมมีความรู้ สามารถเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    1.2.2 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายทีมีพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อให้ได้รับการรักษาและคำแนะนำตามความเหมาะสม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 200 คน
    ผู้ปกครอง นักเรียน จำนวน 200 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดการฝึกอบรมให้ความรู้/ฝึกทักษะการตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance Promotion Manual) ให้กับ ครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง โดยวิทยากร กำหนดเนื้อหา ดังนี้ - การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจ
    - ครู จัดทำทะเบียนเด็กปฐมวัยในพื้นที่โรงเรียนเพียรปัญญาและมอบหน้าที่การติดตามเฝ้าระวังให้ ผู้ปกครอง
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ครู ผู้ปกครอง ดำเนินการประเมินเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามอายุ และบันทึกในคู่มือเฝ้าระวังและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
    - หากพบเด็กมีพัฒนาการที่สงสัยล่าช้า ประสานเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขเทศบาลนครรังสิต/โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ทราบและแจ้งพ่อแม่หรือผู้ปกครองพาเด็กไปตรวจคัดกรองพัฒนาการกับเจ้าหน้าที่
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 15 มิถุนายน 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนเพียรปัญญา

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 30,902.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คนๆละ2ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ 25 บาท 200 คน เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ แบบคัดกรอง เป็นเงิน 5,752.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1 เมตร x 2 เมตร เป็นเงิน 350.00 บาท
- ชุดเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2-5 ปี ชุดละ 2,800 บาท จำนวน 6 ชุด เป็นเงิน 16,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,902.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยได้รับการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนเพียรปัญญา
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนเพียรปัญญา


นางสาวนที รักธัญญะการ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต