โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารที่ถูกต้อง
    1.1.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ร้อยละ 8๐ ขึ้นไปของคะแนนเต็ม
    1.1.3 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และยกระดับสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้มาตรฐานด้านการสุขาภิบาลอาหาร
    1.1.4 เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ
    1.1.5 เพื่อเป็นการรับรองการผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ด้วยบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 200 คน
     1.3.1 ผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 100 คน 1.3.2 ผู้ประกอบการค้าแผงลอยจำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 100 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานวิทยากร และกลุ่มเป้าหมายในการจัดการอบรม จำนวน 2 ครั้ง
    - บรรจุโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต
    - จัดทำโครงการเสนองบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดการอบรมตามกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 100 คน และ ผู้ประกอบการค้าแผงลอยจำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 100 คน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุด 15 สิงหาคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 สำนักงานเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 123,700.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- - ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร สมุด ปากกา น้ำยาลบคำผิด กระดาษการ์ดแข็ง เป็นต้น เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- - ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยาย จำนวน 3 ชั่วโมง ๆละ 600 จำนวน 2 วันๆละ 1,800 บาท เป็นเงิน 3,600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากลุ่มฝึกปฎิบัติ จำนวน 2 กลุ่ม ๆ 2 คน จำนวน 1 ชั่วโมง ๆ ละ 600 จำนวน 2 วันๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรม แขกผู้มีเกียรติ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 วัน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท รวมจำนวน 200 คน เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 วันๆ ละ 75 บาท รวมจำนวน 200 คน เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- - ค่าจัดทำคู่มือผู้ประกอบการด้านอาหาร ขนาด เอ4 ปกอาร์ตมัน 260 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 หน้า เนื้อในปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 4 สี 24 หน้า เข้าเล่มเย็บมุงหลังคา จำนวน 120 เล่มๆละ 240 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 30,816.00 บาท
- - ค่าจัดทำคู่มือผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหาร ขนาด เอ4 ปกอาร์ตมัน 260 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า เนื้อในปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 4 สี 28 หน้า เข้าเล่มเย็บมุงหลังคา จำนวน 120 เล่ม ๆ ละ 260 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 33,384.00 บาท
- ค่าจัดทำสื่อการฝึกปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหาร เช่น การเลือกซื้อภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องปรุง อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท เป็นเงิน 3,500.00 บาท
- - ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 200 ใบๆละ100 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 20,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 123,700.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสุขาภิบาลอาหารของการประกอบการด้านอาหารที่ถูกต้อง
    2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาและยกระดับการประกอบการด้านอาหารของตนเองให้ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
    3. ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ
    4. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการรับรอง เช่น ได้รับบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  เทศบาลนครรังสิต
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)เทศบาลนครรังสิต


น.ส.พลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต