โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      35 + สะดวกสุข

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพ ให้กับประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขต เทศบาลนครรังสิต
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ที่มีความเสี่ยงหรือพบปัญหาด้านสุขภาพ ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคได้
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี-ดีมาก
    1.2.2 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการรักษาและส่งต่อ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 3000 คน
    ประชาชนที่มีอายุ 35 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพร่างกายประชาชน ที่มีอายุ 35 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยแพทย์จากโรงพยาบาล เช่น การเอกซเรย์ปอด เจาะเลือด เพื่อตรวจการทำงานของไต ตับ หัวใจ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุด 25 กรกฎาคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต และอาคาร 100 ปี เมืองธัญบุรี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 1,776,150.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตรวจคัดกรองสุขภาพ (จำนวน 3000 คนๆละ560 บาท) เป็นเงิน 1,680,000.00 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 12 คนๆละ 120 บาท x 5 วัน เป็นเงิน 7,200.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เป็นเงิน 10,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,697,200.00 บาท
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ(ทำป้ายติดตามศูนย์ 1-5 เทศบาล,ชุมชน และทำใบปลิวเชิญร่วมโครงการ)
- ค่าทำไวนิล ขนาด 3x6 เมตร เป็นเงิน 21,600.00 บาท
- ค่าทำไวนิล ขนาด 1.5x3 เมตร เป็นเงิน 8,100.00 บาท
- ค่าทำไวนิลขึงโครงไม้่ ขนาด 1.2x2.4 เมตร เป็นเงิน 46,750.00 บาท
- ค่าทำใบปลิวประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 2,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,776,150.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพ ในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
    2. เพิ่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงหรือพบปัญหาด้านสุขภาพ ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคได้

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวพลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต