โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่
    1.1.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะส่วนบุคคลและชุมชนให้เกิดความพร้อมในการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรค อย่างเป็นระบบ
    1.1.3 เพื่อสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยได้รับการสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคตามมาตรฐาน งานป้องกันและควบคุมโรค
    1.2.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด สถานบริการสาธารณสุข ไม่มีภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลาย ( CI = 0 )
    1.2.3 ชุมชน มีจำนวนหลังคาเรือนที่พบลูกน้ำยุงลายได้ไม่เกินร้อยละ 10 ( HI ≤ 10 )
    1.2.4 ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการป้องกันและควบคุมโรค มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี – ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 84000 คน
    ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางในการดำเนินงาน
    - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน
    - การวางแผน มาตรการ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในบ้าน วัด โรงเรียน
    - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
    - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก
    - กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคที่มากับน้ำท่วม
    - กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่่อนที่เร็ว ( Surveillance and Rapid Response Team : SRRT )
    - กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมประชุม แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา
    - กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และพระราชบัญญัติสาธารณสุขเรื่องเหตุรำคาญ
    - รายละเอียดแต่ละกิจกรรมมีการวางแผนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดังนี้ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในแต่ละกิจกรรม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไวนิล สติกเกอร์ คู่มือ ฯลฯ จัดทำแผนพ่นหมอกควัน รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ในเขตเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 1,091,700.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน บ้าน วัด โรงเรียน
- ค่าทรายทีมีฟอส จำนวน 20 ถัง ๆ ละ 3000 บาท เป็นเงิน 60,000.00 บาท
- ค่าน้ำยาเคมีกำจัดแมลงและพาหะนำโรค 70 ขวด ๆ ละ 1000 บาท เป็นเงิน 70,000.00 บาท
- ค่าเครื่องพ่นหมอกควัน 2 เครื่อง ๆ ละ 59000 บาท เป็นเงิน 118,000.00 บาท
- ค่าจุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 40 กระปุก ๆ ละ 5000 บาท เป็นเงิน 200,000.00 บาท
- สเปรย์กำจัดยุง ขนาด 300 ml 200 กระป๋อง ๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 14,000.00 บาท
- โลชั่นทากันยุง ขนาด 60 ml 200 ขวด ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 12,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน ๆ ละ 25 บาท x 4 ครั้ง เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- สื่อประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ เป็นเงิน 50,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ เช่น กระดาษเอ 4 สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและสารเคมี (R95) เป็นเงิน 7,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 541,000.00 บาท
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
- วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธ์ุ 500 โด๊ส ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 200,000.00 บาท
- Alcohol Pad 10 กล่อง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- กล่องทิ้งเข็มฉีดยา 5 กล่อง ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 500.00 บาท
- Alcohol สำหรับล้างมือ 40 ขวด ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- หน้ากากอนามัย 50 กล่อง ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ถุงมือตรวจโรคไซค์ M 10 กล่อง ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 2,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 220,500.00 บาท
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก
- เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง 2 เครื่อง ๆ ละ 45000 เป็นเงิน 90,000.00 บาท
- น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ขนาด 1 ลิตร 4 ขวด ๆ ละ 4500 บาท เป็นเงิน 18,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 108,000.00 บาท
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคที่มากับน้ำท่วมและภัยพิบัติ
- ชุดยาและเวชภัณฑ์ 500 ชุด ๆ ละ 260 บาท เป็นเงิน 130,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 130,000.00 บาท
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่่อนที่เร็ว ( Surveillance and Rapid Response Team : SRRT )
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย จำนวน 1 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จำนวน 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าอาหารมื้อกลางวัน จำนวน 60 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 4,500.00 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 60 เล่ม ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 3,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 15,900.00 บาท
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมประชุม แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,500.00 บาท
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และพระราชบัญญัติสาธารณสุขเรื่องเหตุรำคาญ
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย จำวน 1 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 2,000.00 บาท
- ค่าอาหารมื้อกลางวัน จำนวน 80 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 6,000.00 บาท
- หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง (N95) จำนวน 1000 ชิ้น ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 60,000.00 บาท
- หน้ากากอนามัย 50 กล่อง ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 74,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,091,700.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. มีระบบการเฝ้าระวังโรคที่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงที
    2. เกิดทีมควบคุมโรคที่มีศักยภาพในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ และกิจกรรมเฝ้าระวังและควบคุมโรค

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวพลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต