โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      พัฒนาการดูแลผู้ป่วย Intermediate care ในเขต ตำบลประชาธิปัตย์

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีอาการพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ (Intermadiate care)ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและมีอาการดีขึ้น
    1.1.2 เพื่อทำให้ผู้ป่วยกลุ่ม Intermediate care มีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน เพื่อช่วยลดความพิการ และลดการติดบ้านติดเตียง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 - ร้อยละ ๘๐ ผู้ป่วยกลุ่ม Intermediate care มีอาการดีขึ้น ประเมินจาก Barthel index score และ muscle power test หลังมารับการรักษา ๖ เดือน
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
    ผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่( Intermediate care ) ที่เป็นใหม่ระยะ ๖ เดือนแรก ที่มีกำลังกล้ามเนื้อเกรดศูนย์ถึงเกรดสอง จำนวน ๑๐ ราย โดยลงเยี่ยมบ้าน สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ให้การรักษาครั้งละ ๑ ชั่วโมง จำนวน ๑๐ ครั้ง จนกำลังเพิ่มขึ้นเป็นเกรดสาม

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจและทำทะเบียนผู้ป่วยที่มีอาการพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ ( Intermediate care ) ที่เป็นใหม่ระยะ ๖ เดือนแรก ในเขตตำบลประชาธิปัตย์ทั้งหมด หมู่ ๑ ถึง หมู่ ๖
    - ชี้แจงประสานงานทีมแกนนำชุมชน เพื่อให้ข้อมูลชื่อที่อยู่และพาลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
    - ประสานงานสหวิชาชีพเพื่อวางแผนปฎิบัติงานในชุมชน ตมตารางออกเยี่ยมบ้านทุกวันอังคาร และวันพฤหัส( Intermediate care )
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมสหวิชาชีพและประสานงานแกนนำชุมชนล่วงหน้าในการลงเยี่ยมผู้ป่วย ในการช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยร่วมกับการออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
    - จัดตารางลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีอาการพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการ
    - ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยตามนัดหมาย ลงข้อมูลผู้ป่วย ความก้าวหน้าในการฟื้นฟูรักษาแต่ละครั้ง
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ เขตพื้นที่รับผิดชอบงานเยี่ยมบ้าน ตำบลประชาธิปัตย์ หมู่ ๑ ถึง หมู่ ๖

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 120,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและปลายประสาทด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ (Electro Stimulator ES 109) เป็นเงิน 120,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่( Intermediate care ) Intermediate care ของตำบลประชาธิปัตย์มีอาการดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีดึ้น ลดภาระการพึ่งพิงของญาติและผู้ดูแล ลดภาระการพึ่งพิงของญาติและผู้ดูแล
    2. แกนนำชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
    7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
     7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงพยาบาลประชาธิปัตย์


นายชวลิต สังข์ประสิทธิ์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต