โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      การพัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิต

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อพัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิต
    1.1.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการบำบัดรักษายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิต
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 บุคลากรสาธารณสุข แกนนำชุมชน ครอบครัว ประชาชน ได้รับความรู้ ทักษะ การคัดกรอง บำบัดและติดตามในชุมชน
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 230 คน
    1 ผู้รับผิดชอบงานบำบัดรักษายาเสพติด 2 ภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในชุมชน ได้แก่ ผู้นำชุมชน อสม 3 ประชาชน ,เยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของชุมชน ( community-based approach ) เพื่อจัดทำแผน / คัดเลือกพื้นที่
    - ประชุมเตรียมพื้นที่ลงสำรวจชุมชนเพื่อร่วมทำ AIC
  2.2 ขั้นดำเนินการ- อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และแกนนำชุมชน และฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้อง
    - ศึกษาดูงานพื้นที่ตัวอย่างในการพัฒนารูปแบบการบำบัดฟื้นฟูโดยชุมชนมีส่วนร่วม
    - พัฒนาการค้นหา คัดกรอง บำบัด และการติดตามในชุมชน (เดือนละ 2 ครั้ง จำนวน 6 เดือน รวม 12 ครั้ง)
    - ถอดบทเรียน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2562 สิ้นสุด 13 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 152,990.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
ประชุมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของชุมชน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เต็มวัน30 คนๆละ 50 บาท 2 วัน เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 75 บาท 2 วัน เป็นเงิน 4,500.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 6 ชั่วโมง 2 วัน เป็นเงิน 7,200.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอย่างอื่น เป็นเงิน 2,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 16,700.00 บาท
ประชุมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่สำรวจ
- ค่าสมนาคุณวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 6 ชั่วโมง 1 วัน เป็นเงิน 3,600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 3 คน คนละ 300 บาท/ชั่วโมง จำนวน 6 ชั่วโมง 1 วัน เป็นเงิน 5,400.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เต็มวัน60 คนๆละ 50 บาท 2 วัน เป็นเงิน 6,000.00 บาท
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 75บาท 60 คน 2 วัน เป็นเงิน 9,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 24,000.00 บาท
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และแกนนำชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 75บาท 30 คน 2 วัน เป็นเงิน 4,500.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เต็มวัน 30 คนๆละ 50 บาท 2 วัน เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 6 ชั่วโมง 1 วัน เป็นเงิน 3,600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 3 คน คนละ 300 บาท/ชั่วโมง จำนวน 6 ชั่วโมง 1 วัน เป็นเงิน 5,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นๆ เป็นเงิน 4,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 20,500.00 บาท
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ตัวอย่าง
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 75บาท 30 คน เป็นเงิน 2,250.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เต็มวัน 30 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 6 ชั่วโมง เป็นเงิน 7,200.00 บาท
รวมเป็นเงิน 10,950.00 บาท
กิจกรรมพัฒนาค้นหา คัดกรอง บำบัด และติดตาม จำนวน 6 ครั้ง เดือนละ 2 ครั้ง
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 75บาท 50 คน 6 ครั้ง เป็นเงิน 22,500.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เต็มวัน 50 คนๆละ 50 บาท 6 ครั้ง เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 2 คน คนละ 300 บาท/ชั่วโมง จำนวน 6 ชั่วโมง 6 ครั้ง เป็นเงิน 21,600.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นๆ เป็นเงิน 4,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 63,100.00 บาท
ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียน 2 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เต็มวัน 30 คนๆละ 50 บาท 2 วัน เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 75บาท 30 คน 2 วัน เป็นเงิน 4,500.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 6 ชั่วโมง 2 วัน เป็นเงิน 7,200.00 บาท
- ค่าพาหนะวิทยากร เป็นเงิน 1,040.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นๆ เป็นเงิน 2,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 17,740.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152,990.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ได้รูปแบบการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิต
    2. บุคลากรสาธารณสุข แกนนำชุมชน ครอบครัว ประชาชน ได้รับความรู้ ทักษะ การคัดกรอง บำบัดและติดตามในชุมชน

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
    7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน
     7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี


นายแพทย์สรายุทธ บุญชัยพานิชวัฒนา ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติฯ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต