โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนซอย53

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อเฝ้าระวังกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย
    1.1.2 เพื่อรณรงค์ป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยการใช้สมุนไพร
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ไม่เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน
    1.2.2 ดัชนีการพบลูกน้ำยุงลายในบ้าน HI น้อยกว่า 10
    1.2.3 ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
    ประชาชนในชุมชนซอย 53

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุขเพื่อขอคำปรึกษา
    - - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- - ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงกิจกรรม
    - จัดกิจกรรมทำสเปรย์สมุนไพรกันยุงจากตะไคร้หอม สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ พร้อมทั้งรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน
    -
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ชุมชน ซอย 53

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 21,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมจัดทำสเปรย์สมุนไพรกันยุงจากตระไคร้หอม สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ผู้เข้าร่วม 60 คน
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย จำนวน 1 คน ๆ ละ 1 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จำนวน 2 คน ๆ ละ 2 ชั่วโมง 30 นาที เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 4,500.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง เช่น ขวด แอลกอฮอล์ หัวน้ำหอม ตะไคร้สด ฯลฯ เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- ค่าทรายทีมีฟอส จำนวน 200 ซอง ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษเอ 4 ปากกา ฯลฯ เป็นเงิน 900.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ไม่เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชุมชนซอย 53
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชุมชนซอย 53


นายชั้น รักสูงเนิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชุมชนซอย 53

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต