โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      สร้างเสริมสุขภาพด้วยชี่กง

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้วิธีการออกกำลังกายที่ไม่เป็นอันตรายต่อกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อ
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
    1.2.2 ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
    สมาชิกผู้สูงอายุและกลุ่มวัยใกล้เคียง กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ 200 ปี

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมสมาชิกในกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพฯ เพื่อเสนอโครงการและขอมติจากกลุ่มในการหาผู้รับผิดชอบโครงการ
    - เสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวัน เวลา 06.00 – 07.00 น. โดยผู้นำออกกำลังกายจิตอาสา มีประสบการณ์การนำออกกำลังกายด้วยชี่กงมามากกว่า 10 ปี
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200 มีกิจกรรมน เวลา 06.00 – 07.00 น.

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 7,900.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลาก มีแบตเตอรี่สำรองในตัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,900.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,900.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ 200 ปี
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) การออกกำลังกายด้วยชี่กง

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ 200 ปี


นางอุไร มาศวิเชียร ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ 200 ปี

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต