โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      แอโรบิคสร้างเสริมสุขภาพช้างทอง

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายที่เหมาะสม และ สม่ำเสมอ ภายใต้ผู้ให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง
    1.1.2 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 65 ของกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการของประชาชนและจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปการทำโครงการ
    - เขียนโครงการ
    - นำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุน หลักประกันสุขภาพนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงาน และ มอบหมาย งาน
    - ประสาน วิทยากร และ สถานที่ ที่ใช้ในการทำกิจกรรม
    - จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.00-19.00
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ลานกีฬา มบ. ช้างทอง

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 32,300.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย 1 คน จำนวน 78 ชม ชม.ละ 300 บาท เป็นเงิน 23,400.00 บาท
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น ป้ายไวนิลล์ กระดาษเซนต์ชื่อ ปากกา เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 7,900.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,300.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนสุขภาพแข็งแรงขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
    2. มีความรัก สามัคคีกันในหมู่คณะ
    3. รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มแอโรบิคสร้างเสริมสุขภาพช้างทอง
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายแอโรบิค

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มแอโรบิคสร้างเสริมสุขภาพช้างทอง


นางสาวนัชชา ชัยนันต์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มแอโรบิคสร้างเสริมสุขภาพช้างทอง

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต