โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      สร้างเสริมชีวี ตามวิถีไทย

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายมีสุขภาพจิตใจที่ดี ร่างกายแข็งแรง
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีกิจกรรมการรวมกลุ่มและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครรังสิต
    1.1.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุสามารถดุแลสุขภาพตนเองได้ดี
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ในเกณฑ์ ดี-ดีมาก
    1.2.2 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถทำแบบประเมินความรู้Post test ได้มากกว่า Pre test
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 900 คน
    สมาชิกชมรมผุู้สูงอายุเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เพื่อรวบรวมข้อมูลมา วางแผนดำเนินกิจกรรม
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสูงวัยอยู่อย่างไรให้มีความสุขโดยการบรรยายธรรมจากทีมพระธรรมะอารมย์ดี วัดยานนาวา และกิจกรรมกลุ่มออกกำลังกายตามวิถีชุมชน โดยวิทยากรทีมเดอะวัน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 11 เมษายน 2562 สิ้นสุด 11 เมษายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 405,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยายความรู้ 1 ท่าน2 ชั่วโมงๆละ 1200 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 900 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 67,500.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 900 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 22,500.00 บาท
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม 900 ชุด ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 270,000.00 บาท
- ค่าวัสดุในการอบรมฯ เช่น กระดาษ A4 หมึก ปากกา อื่น ๆ เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าเช่าโต๊ะและเก้าอี้ 70 ชุดๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 7,000.00 บาท
- ค่าเช่าเครื่องเสียง เป็นเงิน 8,000.00 บาท เป็นเงิน 8,000.00 บาท
- ค่าเช่าห้องประชุม เป็นเงิน 8,000.00 บาท
- ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 4 กลุ่ม ๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 9,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 405,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายมีสุขภาพจิตใจที่ดี
    2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีกิจกรรมการรวมกลุ่มและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครรังสิต
    3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุสามารถดุแลสุขภาพตนเองได้ดี

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต


นายชั้น รักสูงเนิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต