โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      รวมพลังคนรังสิตเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างเดียว 6 เดือนอันจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการสติปัญญา การเรียนรู้ของเด็ก
    1.1.2 เพื่อให้ความรู้ด้านภาวะโภชนาการที่ถูกต้องซึ่งมีผลต่อพัฒนาการที่สมวัยของเด็ก
    1.1.3 เพื่อการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาสุขภาพเด็กและพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ75ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มากกว่าร้อยละ60 ในการทำแบบสอบถาม/แบบทดสอบ
    1.2.2 ร้อยละ75ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเหมาะสมตามวัยมากกว่าร้อยละ60 ในการทำแบบสอบถาม/แบบทดสอบ
    1.2.3 ร้อยละ90ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 150 คน
    หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด เด็กอายุ6-18 เดือน จิตอาสาพัฒนาชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและทีมงานศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อวางแผนดำเนินงานตามกิจกรรม
    - เขียนโครงการนำเสนอเพื่อขออนุมัติ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน และดำเนินงาน
    - ประสานวิทยากรและสถานที่ ที่ใช้ในการทำกิจกรรม
    - ดำเนินกิจกรรมโครงการรวมพลังคนรังสิต เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุด 2 สิงหาคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น12 อาคารจอดรถ เทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 29,150.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยายหัวข้อเรื่องสุขภาพช่องปากในเด็ก 1 คน เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยายหัวข้อเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 1 คน เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยายหัวข้อเรื่องการประเมินสุขภาพพัฒนาการ 1 คน เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณกรรมการประเมินพัฒนาการ ประเมินสุขภาพทั่วไป และประเมินสุขภาพช่องปาก จำนวน3 คน คนละ 2 ชั่วโมง เป็นเงิน 3,600.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ จำนวน150 คน คนละ25 บาท เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คน คนละ 75 บาท เป็นเงิน 11,250.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ป้าย ขนาด 1x2 เมตร เป็นเงิน 2,000.00 บาท
- ค่าวัสดุในการอบรม เช่น กระดาษเอ4 ปากกาน้ำเงิน ปากกาเคมี ปากกาลบคำผิด เป็นต้น เป็นเงิน 3,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,150.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกวิธี
    2. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านภาวะโภชนาการที่ถูกต้องซึ่งมีผลต่อพัฒนาการที่สมวัย
    3. มีการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลรังสิต
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
     7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลรังสิต


น.ส. พลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต