โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      แอโรบิคสิริวลัย

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
    1.1.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
    1.2.2 ร้อยละ80 มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง
    1.2.3 เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนและแลกเปลี่ยนปัญหาเรื่องสุขภาพ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านสิริวลัยและชุมชนใกล้เคียง

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อขอคำปรึกษา
    - เขียนโครงการแนะนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และ กรรมการดำเนินงาน
    - ประชุมวางแผนดำเนินงาน และ มอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ประสานงานผู้นำออกกำลังกาย สถานที่ที่ใช้ในการออกกำลังกาย
  2.2 ขั้นดำเนินการ- มีกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี วันศุกร์ เวลา 17.30 น.-18.30 น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ลานกิจกรรมสวนหย่อม หมู่บ้านสิริวลัย

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 29,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำการออกกำลังกาย จำนวน78 ชม. ชม.ละ 300 บาท เป็นเงิน 23,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษเอ 4 ปากกา ป้ายไวนิล แฟ้มซองใส่เอกสาร เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 29,400.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    2. สมาชิกและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน
    3. สมาชิกและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำประสบการณ์ไปใช้ได้
    4. สมาชิกและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างออกกำลังกาย ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มออกกำลังกายสิริวลัย
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายโดยแอโรบิค

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มออกกำลังกายสิริวลัย


นางกัลยา สีแตงสุก ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มออกกำลังกายสิริวลัย

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต