โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

pic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      แผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

ส่วนที่ 1 : รายละเอียด
    กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2549 ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน ตามหลักเกณฑ์ในประกาศและมติคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ เชิงรุกในพื้นที่อย่างทั่วถึง และที่จําเป็นต่อสุขภาพ และการดํารงชีวิต ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วย โรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมคิด ร่วมค้นหา ร่วมเรียนรู้ ร่วมกำหนดทิศทาง จากภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพทุกภาคส่วน เป็นการกระตุ้นประชาชนให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาสุขภาพของชุมชน ตลอดจนให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ และร่วมติดตามประเมินผล สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตเพื่อดำเนินงานด้านสุขภาพ ซึ่งปัญหาด้านสุขภาพส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านพฤติกรรมของบุคคล การแก้ไขจะต้องใช้กลวิธีดำเนินงานในหลายวิธีและใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง และอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนันบสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ 2561มีการกำหนดระเบียบแนวทางการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตชุดใหม่ ดังนั้นเพื่อบริหารจัดการกองทุนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต เพื่อให้คณะกรรมการมีความรู้ระเบียบแนวทางการดำเนินงานกองทุนฯและมีแผนงานกิจกรรม/โครงการ ที่ใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและกำหนดทิศทางในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการ ประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน กิจกรรมด้านการพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อจัดทำแผนสุขภาพกองทุนฯ โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพ
    1.1.2 เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ พัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่
    1.1.3 เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการสนับสนุน งบประมาณให้แก่หน่วยบริการสุขภาพประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง
    1.1.4 เพื่อระดมความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน ในการจัดทำแผนงานกิจกรรม/โครการ ที่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
    1.1.5 เพิ่อให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรการ คณะทำงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบแนวทางการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลักประกันฯ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของประชาชนจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ
    1.2.2 มีแผนงานกิจกรรม/โครงการ พัฒนาสุขภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารการดำเนินงานกองทุนฯ ร้อยละ 80
    1.2.3 ร้อยละ 100 คณะกรรมการ คณะอนุกรรการ คณะทำงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบแนวทางการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์เพิ่มขึ้น
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 305 คน
     คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง 55 คน และ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่ม องค์กร ประชาชน ที่เป็นเครือข่ายดำเนินงาน ด้านสุขภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 250 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ
    - ประสานงานทีมวิทยากร และเตรียมสถานที่ดำเนินกิจกรรมโครงการ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะอนุกรรมการด้านเลขานุการกองทุน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน และมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - ดำเนินกิจกรรมการอบรมตามโครงการ 2 ครั้ง
    - ครั้งที่ 1. ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องระเบียบแนวทางการดำเนินงานกองทุน แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรการ คณะทำงาน นอกสถานที่ จำนวน 55 คน
    - ครั้งที่ 2. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต แก่ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่ม องค์กร ประชาชน ที่เป็นเครือข่ายดำเนินงานด้านสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 250 คน โดยวิทยากร จาก สปสช.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2561 สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2562

4. สถานที่ดำเนินการ นอกพื้นที่เทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 1,063,050.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย จำนวน 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 2 กลุ่มๆละ 1 คน จำนวน 8 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 9,600.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 55 คนๆละ 50 บาท จำนวน 4 มื้อ เป็นเงิน 11,000.00 บาท
- ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ 55 คนๆละ 600 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 33,000.00 บาท
- ค่ากระเป๋า 55 ใบๆละ 300 บาท เป็นเงิน 16,500.00 บาท
- ค่าอาหารครบทุกมื้อ 55 คนๆละ 800 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 44,000.00 บาท
- ค่าเดินทางวิทยากร (กิโลเมตรละ 4 บาท) เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าห้องประชุม จำนวน 2 วัน ๆละ 5000 บาท เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ค่าที่พัก 55 คน ๆละ750 บาท จำนวน 1 คืน เป็นเงิน 41,250.00 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 4 กลุ่มๆละ 2 คน จำนวน 9 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 43,200.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 250 คนๆละ 50 บาท จำนวน 4 มื้อ เป็นเงิน 50,000.00 บาท
- ค่าอาหารครบทุกมื้อ 250 คนๆละ 800 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 200,000.00 บาท
- ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ 250 คนๆละ 600 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 150,000.00 บาท
- ค่ารถบัสปรับอากาศ 2 วันๆละ 13,000 บาท (จำนวน 5 คัน) เป็นเงิน 130,000.00 บาท
- ค่ากระเป๋า 250 ใบๆละ 300 บาท เป็นเงิน 75,000.00 บาท
- ถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น กระดาษ A4 กระดาษฟลิบชาร์ต ปากกา เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ค่าเดินทางวิทยากร (กิโลเมตรละ 4 บาท) เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ค่าที่พัก 250 คน (750 บาท/คืน) จำนวน 1 คืน เป็นเงิน 187,500.00 บาท
- ค่าห้องประชุม จำนวน 2 วัน ๆละ 5000 บาท เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย จำนวน 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่ารถบัสปรับอากาศ 2 วันๆละ 10,000 บาท (จำนวน 1 คัน) เป็นเงิน 20,000.00 บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน 6,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,063,050.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. แผนสุขภาพกองทุนฯ โดยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพกองทุนฯ
    2. มีแนวทางดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ พัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่
    3. สามารถนำมาใช้ ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพาและกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการสนับสนุน งบประมาณให้แก่หน่วยบริการสุขภาพประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง
    4. ประชาชนทุกภาคส่วนมีแผนงานกิจกรรม/โครงการ ที่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนได้
    5. คณะกรรมการ คณะอนุกรรการ คณะทำงาน มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบแนวทางการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์เพิ่มขึ้น

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กองสาธารณสุขและสิ่ิ่งแวดล้อม
    
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    
          

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กองสาธารณสุขและสิ่ิ่งแวดล้อม


นางสาวพลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง 

 

ชุดผู้ดำเนินโครงการ
คนที่ 1 
คนที่ 2 
คนที่ 3