โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ขยับกายลดปวดคอ บ่า ไหล่ ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ ตะหนักในการดูแลตนเองป้องกันจากอาการปวดคอ บ่า ไหล่ ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมอาการปวดคอ บ่า ไหล่
    1.1.3 เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการทำงาน
    1.1.4 เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากอาการปวดคอ บ่า ไหล่ ที่จะนำไปสู่อาการปวดแบบเรื้อรัง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจระดับดี-ดีมาก
    1.2.2 ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลตนเองป้องกันจากอาการปวดคอ บ่า ไหล่
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
    ผู้ที่สนใจ ประชาชนทั่วไป และผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอ บ่า ไหล่

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- วางแผนและเตรียมการรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - เขียนโครงการนำเสนอเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดหาทีมวิทยากรเพื่อดำเนินการอบรม
    - จัดทำตารางเนื้อหาในการอบรม
    - ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ
    - ดำเนินการอบรมกับกลุ่มเป้าหมาย
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุม เทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 21,650.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าวิทยากรชั่วโมงละ 600 บาท x 6 ชั่วโมง เป็นเงิน 3,600.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเต็มวัน 25บาท x 50 คน x 2 มื้อ เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 75บาท x 50 คน x 1 มื้อ เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- เอกสารและวัสดุประกอบการอบรม จำนวน 50 ชุด เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ (สติ๊กเกอร์ ติดฟิวเจอร์บอร์ด) เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- Thera Brand (ยางยืดออกกำลังกาย) 4 เส้น x 700 บาท เป็นเงิน 2,800.00 บาท
- Kinesio tape ผ้าเทปบำบัด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,650.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง และป้องกันอาการปวดคอ บ่า ไหล่

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน


นายชั้น รักสูงเนิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต