โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      กำจัดและป้องกันเหาในนักเรียน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อลดอัตราการเกิดเหาในนักเรียน
    1.1.2 เพื่อให้นักเรียนหญิงสามารถดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายตนเองได้อย่างถูกต้อง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายปราศจากโรคเหา
    1.2.2 ร้อยละ 60 ของนักเรียนหญิงสามารถดูแลรักษาความสะอาดร่างกายได้อย่างถูกวิธี
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
    นักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต จำนวน 50 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจนักเรียนที่เป็นโรคเหา
    - ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร
    - ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
    - จัดเตรียมจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์
  2.2 ขั้นดำเนินการ- แจกใบความรู้ และเอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคเหาให้กับนักเรียน
    - เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุขมาสาธิตการกำจัดเหา
    - แจกยาและอุปกรณ์ คนละ 2 ซอง/เดือน จำนวน 3 เดือน (6 ครั้ง) กำจัดเหาให้นักเรียนดำเนินการที่บ้านและกรอกแบบฟอร์มรายงานโรงเรียน
    - ตรวจติดตามประเมินผลเดือนละ 1 ครั้ง
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 9,881.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- หวีสางเหาจำนวน 10 อัน อันละ 130 บาท เป็นเงิน 1,300.00 บาท
- ค่ากระดาษ A4 (จัดทำใบความรู้) จำนวน 5 รีม รีมละ 120 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- แชมพูกำจัดเหา ขนาด 20 มล. จำนวน 300 ซอง (สำหรับนักเรียน 50 คน คนละ 6 ซอง = 2 ซอง/คน/เดือน) ซองละ 22 บาท เป็นเงิน 6,600.00 บาท
- หมวกคลุมผมใยสังเคราะห์ ห่อละ 300 บาท (ห่อละ 100 ใบ) จำนวน 3 ห่อ เป็นเงิน 900.00 บาท
- ป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 1x3 เมตร (3 ตารางเมตร) จำนวน 1 ผืน เป็นเงิน 481.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,881.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. นักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิตไม่มีเหา

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนมัธยมนครรังสิต


นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต