โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      นาฏลีลาสร้างสรรค์ 100 ปี

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม
    1.1.3 เพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
    1.2.2 ร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในหมู่ 6 และบริเวณใกล้เคียง

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการดำเนินงาน
    - เขียนโครงการและทำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงานตามโครงการ
    - ประสานวิทยากรและสถานที่ที่ใช้ในการทำกิจกรรมตามโครงการ
    - ดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยนาฏลีลาสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 1 ชั่วโมง ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี วันศุกร์ เวลา 9.00 น.-10.00 น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 16 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 100 ปี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 38,800.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าผู้นำการออกกำลังกาย 1 ท่าน ครั้งละ 300 บาท จำนวน 126 ครั้ง เป็นเงิน 37,800.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษ A4 ปากกา แฟ้มใส่เอกสาร ป้ายไวนิล เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,800.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น
    2. ผู้เข้าร่วมได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) การออกกำลังกายด้วยนาฏลีลา

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย


นางศิริรัตน์ บุญช่วยเจริญพร ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่ม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต