โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

pic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ค่ายธรรมะกับการพัฒนาจิตใจห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนธัญบุรี

ส่วนที่ 1 : รายละเอียด
    ในปัจจุบันโลกมีการเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว และทันสมัย ซึ่งทำให้ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆมากมาย ทั้งด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ทุกคนจึงต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตแบบเดิมถูกปรับเปลี่ยนไป ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเยาวชนในสังคม โลกเกิดการพัฒนา มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย จากเดิมที่เคยเป็นสังคมชนบท อยู่กันแบบเครือญาติ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน แต่ปัจจุบันเกิดความเห็นแกตัว มีความก้าวร้าว ช่วยเหลือกันในสิ่งที่ไม่ดี มีทั้งยาเสพติด สุรา ความเสื่อมทางสังคม เข้ามาใกล้ชิดและอยู่ในกลุ่มของเยาวชนมากขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ง่ายต่อการสืบค้นขอมูลที่ไม่เกิดประโยชน์ในกลุ่มเยาวชน ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้เยาวชนไทย มีสิ่งเร้าในทางที่ไม่ดี เกิดความตึงเครียดในการดำรงชีวิต ดังนั้น เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างที่ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจให้กับเยาวชน จึงขอจัดค่ายธรรมะกับการพัฒนาจิตใจห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนธัญบุรี

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อกล่อมเกลาจิตใจกลุ่มเป้าหมายให้มีหลักธรรมในการประพฤติปฏิบัติตน
    1.1.2 เพื่อ ลด และผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียน และการดำเนินชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมาย
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการกล่อมเกลาจิตใจด้วยหลักธรรมะ
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีหลักธรรมะในการดำเนินชีวิตประจำวัน
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 80 คน
    นักเรียนโรงเรียนธัญบุรี

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการ
    - เสนอโครงการ
    - ประชาสัมพันธ์โครงการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
    - ดำเนินการอบรม
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 11 มกราคม 2562 สิ้นสุด 11 มกราคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนธัญบรุี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 18,010.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 90 คน คนละ 50 บาท เป็นเงิน 4,500.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ อื่นๆ เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษแข็ง กระดาษA4 ดินสอสี เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 90 คน คนละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 4,500.00 บาท
- ค่าวิทยากร ภาคเช้า 1 ท่าน จำนวน 2 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท ช่วงบ่าย 2 ท่าน (แบบกลุ่ม) จำนวน 3 ชั่วโมง ๆละ 1,200 เป็นเงิน 3,600บาท เป็นเงิน 4,800.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิล ตร.มละ 150 บาท จำนวน 20 ตร.ม. รวม Vat 7 % เป็นเงิน 3,210.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,010.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการกล่อมเกลาจิตใจด้วยหลักธรรมในการประพฤติปฏิบัติตน
    2. กลุ่มเป้าหมาย ลด และผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียน และการดำเนินชีวิตประจำวัน

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนธัญบุรี
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
         7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนธัญบุรี


นางสาวเกศินี พันธุมจินดา ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี

 

ชุดผู้ดำเนินโครงการ
คนที่ 1 นายกิตติพัชญ์ ศศิพิทักษ์วงศ์
คนที่ 2 นายดอน วงษ์สุด
คนที่ 3 นายเชวงศักดิ์ ทัศคร