โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      วิถีชีวิตคนรังสิต กับอาหารสมุนไพร

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้วิธีการใช้สมุนไพร อาหารสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน ในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง
    1.1.2 เพื่อน้อมนำแนวคิดเรื่องสมุนไพรตามพระราชประสงค์ในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมและสามารถทำอาหารสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือนได้
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี - ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 200 คน
    ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคณะกรรมการชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน เพื่่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผน
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “อาหารสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน”
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 18 พฤศจิกายน 2561

4. สถานที่ดำเนินการ บริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ คลองรังสิตประยูรศักดิ์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 96,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าวิทยากรกลุ่ม จำนวน 6 คน ๆ ละ 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 14,400.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม จำนวน 6 ฐาน ๆ ละ 50 บาท/คน จำนวน 200 คน เป็นเงิน 60,000.00 บาท
- ค่าสื่อความรู้ เป็นเงิน 12,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ และสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเอ 4 ดินสอ ป้ายไวนิล ฯลฯ เป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนสามารถใช้สมุนไพรในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรม จพสช. นครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรม จพสช. นครรังสิต


นายชั้น รักสูงเนิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต