โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ค่ายฟุตบอลห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนธัญบุรี

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างถูกต้อง
    1.1.2 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสารเสพติดทุกชนิด
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายออกกำลังกายด้วยการเล่นฟุตบอลอย่างสม่ำเสมอ
    1.2.2 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายห่างไกลยาเสพติด
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 80 คน
    นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนธัญบุรี และนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอล

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการ
    - เสนอโครงการ
    - จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายและขออนุมัติดำเนินการ
    - ประชาสัมพันธ์
  2.2 ขั้นดำเนินการ- เปิดรับนักเรียนที่มีความสนใจในกีฬาฟุตบอลและนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอล
    - ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการออกกำลังกายด้วยฟุตบอลอย่างถูกต้อง
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 15 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนธัญบุรี สนามกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตรังสิต สถานที่จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลต่างจังหวัด

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 122,500.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน80คน*40วัน*25บาท เป็นเงิน 80,000.00 บาท
- ลูกฟุตบอล Molten เบอร์ 5 จำนวน 80 ลูก ลูกละ 500 บาท เป็นเงิน 40,000.00 บาท
- ตะข่ายประตูฟุตบอล ขนาด 11 คน เป็นเงิน 2,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 122,500.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนธัญบุรี
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนธัญบุรี


นางสาวเกศินี พันธุมจินดา ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต