โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
       100 ปี สุขภาพดีด้วยโยคะ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
    1.1.2 เพื่อให้มีร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพดีขึ้น
    1.1.3 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    ชุมชนหมู่ 6 และชุมชนใกล้เคียงอาคาร 100 ปี ธัญบุรี

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อประธาน และกรรมการดำเนินงาน
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมวางแผน ดำเนินงาน และมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ประสานวิทยากร และ สถานที่ในการออกกำลังกาย
    - ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพร่างกายโดยการฝึกโยคะ สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 1 ชั่วโมง ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 14.30-15.30 น.ผู้นำการออกกำลังกายด้วยการฝึกโยคะชื่อ นางกัญจน์ณิชา ประเสริฐศิล
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 15 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ชั้น 3 อาคารร้อยปี ธัญบุรี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 42,850.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำการออกกำลังกาย 1 ท่าน 132ช.ม.ๆ ละ300บาท เป็นเงิน 39,600บาท เป็นเงิน 39,600.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ กระดาษA4/ปากกา/ถ่ายเอกสาร/เครื่องเขียน1000 บาท เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าแผ่นรองฝึกโยคะ TPE ขนาดความหนา 6 มม. จำนวน 5 ชุด ๆละ 450 บาท เป็นเงิน 2,250.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,850.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกโยคะ มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น
    2. ผู้เข้าร่วมพอใจ และมีความรัก ความสามัคคี และมีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  100 ปี สุขภาพดีด้วยโยคะ
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยโยคะ

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)100 ปี สุขภาพดีด้วยโยคะ


นางอาภากร ตั้งคุรุสรณ์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต