โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

pic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      สุขภาพดีและแข็งแรงด้วยการทำโยคะ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสุภาพกายสุขใจแข็งแรง
    1.1.2 เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกกรมรู้จักวิธีการออกกำลังที่เหมาะสมกับวัยของตน
    1.1.3 เพื่อให้คนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรักและสามมัคีกันในชุมชน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยการออกกำลังกายด้วยการทำโยคะ
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยการออกกำลังกายด้วยการทำโยคะ มีความพึงพอใจ มาก ถึงมากที่สุด
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
    ผู้ที่อยู่ในชุมชนหมู่บ้านทัศนีย์รังสิตคลองหนึ่งและชุมชนใกล้เคียง

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดการประชุมเพื่อระดมหาแนวทางในการจัดทำกิจกรรมโดยการออกกำลังกายด้วยการทำโยคะ
    - เขียนโครงการและนำเสนอเพื่อขอรับเงิยสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อดำเนินกิจกรรมโดยการออกกำลังกายด้วยการทำโยคะ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชมุวางแผน กำหนดการดำเนินกิจกรรมโดยการออกกำลังกายด้วยการทำโยคะ
    - มอบผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนของการดำเนินกิจกรรมโดยการออกกำลังกายด้วยการทำโยคะ
    - ประสานวิทยากรผู้ฝึกสอน
    - ประมานสถานที่ในการจัดกิจกรรมโดยการออกกำลังกายด้วยการทำโยคะ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 15 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ชุมชนหมู่บ้านทัศนีย์ รังสิตคลองหนึ่ง

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 32,250.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย 1 คน 80 ชม.ๆละ 300 บาท เป็นเงิน 20,400 บาท เป็นเงิน 24,000.00 บาท
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าแผ่นยางสำหรับรองนั่ง ขนาดความหนา 6 มม. เป็นเงิน 2,250.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,250.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยการออกกำลังกายด้วยการทำโยคะ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจดีขึ้น
    2. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยการออกกำลังกายด้วยการทำโยคะ ได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจดีขึ้น

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชุมชนหมู่บ้านทัศนีย์ รังสิตคลองหนึ่ง
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายโยคะ

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชุมชนหมู่บ้านทัศนีย์ รังสิตคลองหนึ่ง


นางตรัยรัตน์ พิทักษ์กุล ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชุมชน