โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      สุขใจ วัยสูงอายุ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมได้มีความรู้เรื่องการสร้างสุขภาพตนเอง
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีกิจกรรมการรวมกลุ่มและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครรังสิต
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ในเกณฑ์ ดี-ดีมาก
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของชมรมสมาชิกผู้สูงอายุ มีความรู้การสร้างเสริมสุขภาพตนเอง
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 850 คน
    สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 11 ชมรม

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อรวบรวมข้อมูลมา วางแผนดำเนินกิจกรรม
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกัน
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - จัดอบรมให้ความรู้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุในชมรม โดยเดอะวันเทรนเนอร์
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 27 ธันวาคม 2561 สิ้นสุด 27 ธันวาคม 2561

4. สถานที่ดำเนินการ อาคาร 100 ปี ธัญบุรี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 154,100.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเต็มวัน จำนวน 2 มื้อๆ25 บาท 850 คน เป็นเงิน 42,500.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 850 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 85,000.00 บาท
- ค่าวิทยากร บรรยาย จำนวน 2 ชั่วโมงๆละ 1200 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าวิทยากร กลุ่ม 8 กลุ่มๆละจำนวน 1 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ1200 บาท เป็นเงิน 19,200.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 154,100.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมได้มีความรู้เรื่องการสร้างสุขภาพตนเอง
    2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีกิจกรรมการรวมกลุ่มและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครรังสิต

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน   ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต


นายชั้น รักสูงเนิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต