โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      การดูแลสุขภาพตามศาสตร์ของแพทย์แผนไทย

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้ วิธีการดูแลสุขภาพ ตามศาสตร์ของแพทย์แผนไทย
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถประยุกต์ใช้สมุนไพรควบคู่กับการนวดในการดูแลสุขภาพ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายอบรมได้ครบตามหลักสูตร
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติตามเกณฑ์ที่วิทยากรกำหนด
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 27 คน
    ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมสมาชิกกลุ่มนวดแผนไทย เพื่อวางแผนมอบหมายการปฏิบัติงาน และกำหนดรายละเอียดของโครงการ
    - กำหนดหลักสูตรในการฝึกอบรม
    - ประสานงานหาวิทยากรในการฝึกอบรม
    - กำหนดวันในการฝึกอบรม
    - เขียนโครงการ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมสมาชิกกลุ่มนวดแผนไทยในการกำหนดหลักสูตร
    - เขียนโครงการขอรับงบประมาณ
    - วางแผนการดำเนินงาน
    - ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    - ดำเนินงานตามโครงการ (หลักสูตรที่กำหนด)
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 16 พฤศจิกายน 2561

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนครรังสิต (ศพอส.) ซอยรังสิต-นครนายก 10

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 88,875.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าวิทยากรจากสมาคมนวดแผนไทย จำนวน 2 คนๆละ 1,200 บาทต่อชม. รวม 30 ชม เป็นเงิน 72,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 27 คนๆ ละ 25 บาทต่อมื้อ รวม 10 มื้อ เป็นเงิน 6,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 27 คนๆ ละ 75 บาทต่อมื้อ รวม 5 มื้อ เป็นเงิน 10,125.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 88,875.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเผยแพร่ศาสตร์การดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มนวดแผนไทย
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มนวดแผนไทย


นางสมหมาย ม่วงโมรา ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มนวดแผนไทย

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต