โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงการช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำได้ถูกต้อง
    1.1.2 เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมมีทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 95 ผู้เข้ารับการอบรมสอบผ่านทักษะการช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำ
    1.2.2 ร้อยละ 95 ผู้เข้ารับการอบรมสอบผ่านภาคปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
    เจ้าหน้าที่เทศบาล/อปพร./อาสาสมัครภาคประชาชน/ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนคร รังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้อง
    - จัดหาวิทยากรที่จะมาบรรยายให้ความรู้กับผู้ที่เข้ารับการอบรม
    - จัดทำเอกสารประกอบการอบรม
    - จัดหาสถานที่ห้องประชุมที่ใช้ในการอบรมและฝึกปฏิบัติ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- อบรมให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
    - ฝึกภาคปฏิบัติการช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำ
    - สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม
    - รายงานผลโครงการ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ สระว่ายน้ำเทศบาลนครรังสิต (หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 184,600.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าวิทยากรบรรยาย จำนวน 1 คน จำนวน 1 ช.ม. ๆ ละ 600 บาท วิทยากรกลุ่ม 6 คน ๆ ละ 5 ช.ม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 18,600.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 4,500.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รอบเช้าและรอบบ่าย จำนวน 60 คน คนละ25 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าห่วงนิรภัย ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 10 อันๆ ละ 1000 บาท เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ค่าชุดเชือกโยนพร้อมถุงโยน ขนาดยาว 23 เมตร จำนวน 5 ชุดๆ ละ 5500 บาท เป็นเงิน 27,500.00 บาท
- ค่ากระดานกู้ภัยทางน้ำ(บอร์ดกู้ชีพ) จำนวน 5 อันๆ ละ 7500 บาท เป็นเงิน 37,500.00 บาท
- ค่าเสื้อชูชีพ ขนาดเบอร์ M จำนวน 10 ตัวๆ ละ 840 บาท เป็นเงิน 8,400.00 บาท
- ค่าเสื้อชูชีพ ขนาดเบอร์ L จำนวน 10 ตัวๆ ละ 980 บาท เป็นเงิน 9,800.00 บาท
- ค่าเสื้อชูชีพ ขนาดเบอร์ XL จำนวน 10 ตัวq ละ 1080 บาท เป็นเงิน 10,800.00 บาท
- ค่าหมวกนิระภัยกันกระแทกทางน้ำ จำนวน 10 ใบๆ ละ 5000 บาท เป็นเงิน 50,000.00 บาท
- ค่าท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 10 เส้นๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน ปากกา สมุด แฟ้มพลาสติก เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- ค่าป้ายโครงการ(ป้ายไวนิล)ประชาสัมพันธ์ ขนาด 2 x 1.5 จำนวน 1ป้าย เป็นเงิน 500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 184,600.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  งานกู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลนครรังสิต
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน
     7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)งานกู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลนครรังสิต


นายณรงค์ศักดิ์ กลิ่นกุสุม ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต