โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนนำส่งสถานพยาบาล
    1.1.2 เพื่อลดอัตราเสี่ยงของการเสียชีวิต และลดค่าใช้จ่ายทางด้านการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินต่างๆ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 95 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
    1.2.2 ร้อยละ 95ของผู้เข้าร่วมการอบรมผ่านการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้้นคืนชีพ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
     เจ้าหน้าที่เทศบาล/อปพร./อาสาสมัครภาคประชาชน/ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครรังสิต จำนวน 1 รุ่นๆละ 50 คน (อายุระหว่าง 30 - 59 ปี) ปีงบประมาณ 2562

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้อง
    - จัดหาวิทยากรที่จะมาบรรยายให้ความรู้กับผู้ที่เข้ารับการอบรม
    - จัดทำเอกสารประกอบการอบรม
    - จัดหาสถานที่ห้องประชุมที่ใช้ในการอบรมและฝึกปฏิบัติ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- อบรมให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
    - ฝึกภาคปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
    - การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าได้อย่างถูดต้อง(AED)
    - ให้ความรู้ขั้นตอนหลัก 6 ป.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุด 30 เมษายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมหงษ์มังกร ชั้น 12 อาคารจอดรถเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 208,100.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าวิทยากรบรรยาย 1 คน 1 ช.ม. ๆ ละ 600 บาท วิทยากรกลุ่ม 3 คน ๆ ละ 5 ช.ม. ๆ 600 บาท เป็นเงิน 9,600.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 4,500.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าหุ่น CPR จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 22,500 บาท เป็นเงิน 112,500.00 บาท
- ค่าเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าAED ชนดเทนเนอร์ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 76,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน สมุด ปากกา แฟ้มพลาสติก เป็นเงิน 2,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 208,100.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถให้การช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือคนใกล้ตัวได้
    2. สามารถลดอัตราการเสียชีวิตที่่สามารถช่วยฟื้นคืนชีพได้

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  งานกู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลนครรังสิต
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน
     7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)งานกู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลนครรังสิต


นายณรงค์ศักดิ์ กลิ่นกุสุม ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต