โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      การอบรมเชิงปฏิบัติการๆ ช่วยเหลือ/การป้องกันตนเองและผู้อื่นที่ประสบภัยทางน้ำในเด็ก

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 .เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาการช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการเล่นน้ำหรือจมน้ำได้
    1.1.2 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะการป้องกันตัวเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นน้ำ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 95 ของเด็กนักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีทักษะการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนๆ ได้
    1.2.2 ร้อยละ 100 เด็กได้เรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองจากอุบัติเหตุการเล่นน้ำ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
    นักเรียนระดับชั้นประถมภายในเขตเทศบาลนครรังสิต จำนวน 50 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดประชุมบุคคลและที่เกี่ยวข้อง
    - จัดหาวิทยากรที่จะมาบรรยายให้ความรู้กับผู้ที่เข้ารับการอบรม
    - จัดทำเอกสารประกอบการอบรม
    - จัดหาสถานที่ห้องประชุมที่ใช้ในการอบรมและฝึกปฏิบัติพร้อมอุปกรณ์ต่าง
  2.2 ขั้นดำเนินการ- อบรมให้ความรู้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโดยสอนทักษะต่างๆ ในการช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นขณะเกิด เหตุในระหว่างเล่นน้ำ
    - ฝึกอบรมทักษะภาคปฏิบัติการช่วยเหลือตัวเอง และการช่วยเหลือเพื่อนคนอื่น
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ สระว่ายน้ำเทศบาลนครรังสิต (หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 80,700.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 1 คน 1 ช.ม. ๆ ละ 600 บาท วิทยากรกลุ่ม 6 คน ๆ ละ 5 ช.ม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 18,600.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 60 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 4,500.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่อง60 คน ๆล ะ 25 บาทจำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าแผ่นกระดานโฟมฝึกว่ายน้ำ จำนวน 20 อัน ๆล ะ 450บาท เป็นเงิน 9,000.00 บาท
- ค่าเสื้อชูชีพ เบอร์ S จำนวน 20 ตัว ราคาตัวละ 800 บาท เป็นเงิน 16,000.00 บาท
- ค่าเสื้อชูชีพ เบอร์ M จำนวน 20 ตัว ราคาตัวละ 840 บาท เป็นเงิน 16,800.00 บาท
- ค่าเสื้อชูชีพ เบอร์ L จำนวน 10 ตัว ราคาตัวละ 980 บาท เป็นเงิน 9,800.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน ปากกา สมุด แฟ้มพลาสติก เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- ค่า(ป้ายไวนิล) ขนาด 2 X 1.5 จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,700.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กมีความรู้มีทักษะในการช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้
    2. สามารถลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำได้

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  งานกู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลนครรังสิต
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)งานกู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลนครรังสิต


นายณรงค์ศักดิ์ กลิ่นกุสุม ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต