โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

pic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      สุขภาพดี/สวยด้วยแอร์โรบิค

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรค
    1.1.2 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และร่วมกันแก้ปัญหาของชุมชน
    1.1.3 เพื่อให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
    1.1.4 เพื่อให้คนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมกิจกรรม
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
    สมาชิกในชุมชนและสมาชิกใกล้เคียง

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรม
    - ประสานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯในการให้คำแนะนำการเขียนโครงการและขั้นตอนในการดำเนินงาน
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม
    - ประสานวิทยากรที่ผู้ฝึกอบรม
  2.2 ขั้นดำเนินการ- - ประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
    - - จัดเตรียมสถานที่ ประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวกับโครงการ
    - - การออกกำลังกายทุก ๆ วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น - 19.00 น
    - - สรุปและรายงานผลของการดำเนินโครงการ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 16 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 43,800.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 126 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 37,800.00 บาท
- ค่าเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ที่ในการจัดกิจจกรรม จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท กระดาษ A 4 ปากกา ผ้าไวนิลทำป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,800.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกในชุมชนมีสุภาพแข็งแรง
    2. มีความสามัคคีและร่วมกันทำกิจกรรม

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต


นางดวงดี ถาวรทอง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง รักษาการประธานชุมชน