โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
       เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนภักดีราชา

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อเฝ้าระวังกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย
    1.1.2 เพื่อรณรงค์ป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยการใช้สมุนไพร
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ไม่เกิดการระบาดของไข้เลือดออก
    1.2.2 ดัชนีการพบลูกน้ำยุงลายในบ้าน HI น้อยกว่า 10
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 120 คน
    ประชาชน 120 คน ประชาชน 90 คน ผู้เข้าอบรม 30 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุขเพื่อขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการดำเนินงาน
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงกิจกรรม
    - จัดทำสเปรย์สมุนไพรกันยุงจากตะไคร้หอม
    - สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ พร้อมทั้งรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ในชุมชน จำนวน 3 ครั้งในชุมชน ช่วงเดือน พศษจิกายน 2561 – กันยายน 2562
    - จัดอบรมเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ที่ทำการชุมชนภักดีราชา

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 34,100.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมจัดทำสเปรสมุนไพรและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์
- ค่าวิทยากรบรรยาย 1 คน 1 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- วิทยากรกลุ่ม 2 คน ๆ 2 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คนๆละ25 บาท เป็นเงิน 750.00 บาท
- ค่าทรายทีมีฟอส 150 ซอง ๆ ละ 15 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กรัม เป็นเงิน 2,250.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการบันทึกข้อมูล เช่นค่าถ่ายเอกสาร กระดาษ ปากกา เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงเช่น ขวด แอลกอลฮอล์หัวน้ำหอม น้ำมันตะไคร้ เป็นเงิน 7,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 14,500.00 บาท
กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยใช้ยางรถยนต์
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คน 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คน จำนวน 10 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คนๆละ 75 บาทวันที่ 1 เป็นเงิน 2,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คนๆละ 75 บาท วันที่ 2 เป็นเงิน 2,250.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คนๆละ 25 บาท วันที่ 1 เป็นเงิน 750.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คนๆละ 25 บาท วันที่ 2 เป็นเงิน 750.00 บาท
- ค่าสว่านในการตัดและเจาะยาง เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าวัสดุในการอบรมให้ระบุรายละเอียด เช่น กรรไกร คีม ค้อน ตะปู ลวด และอื่นๆ เป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 19,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,100.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ไม่เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชุมชนภักดีราชาเทศบาลนครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชุมชนภักดีราชาเทศบาลนครรังสิต


นางสมควร แก้วการไถ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มชุมชนภักดีราชาเทศบาลนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต