โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

pic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต

ส่วนที่ 1 : รายละเอียด
    สถานการณ์ปัญหาเด็กบกพร่องทางพัฒนาการของไทยในปัจจุบันพบว่า เด็กมีพัฒนาการล่าช้าเฉลี่ย 240,000 คน ต่อปี จากการสำรวจพบว่า เด็กร้อยละ 30 จะมีปัญหาการพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่งล่าช้า และในจำนวนนี้ร้อยละ 5 มักเป็นเด็กออทิสติก โดยปัจจัยสำคัญ คือ การขาดการดูแลตั้งแต่วัยแรกเกิด - 5 ปี อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงอัตราการ เข้าถึงบริการของเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ พฤติกรรม และอารมณ์ของไทยยังมีน้อย โดยเด็กที่บกพร่องทาง สติปัญญาเข้าถึงเพียง 33,592 คน หรือประมาณ 5.23% เป็นเด็กออทิสติก 7,212 คน หรือประมาณ 12.02% ของ ประชากรเด็กดังนั้นการค้นหาการช่วยเหลือเด็กที่มีความเสี่ยงและการดูแลส่งเสริมให้มีพัฒนาการตามวัยที่ถูกต้อง เหมาะสมตั้งแต่ระยะแรกอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญยิ่งที่จะส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพใน การพัฒนาประเทศต่อไป พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่าการค้นหาเด็กที่มความเสี่ยง กรมสุขภาพจิตได้ทำคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปีสำหรับผู้ปกครองขึ้น ซึ่งมีการตีพิมพ์และแจกมา อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีแล้ว โดยจะส่งไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั่วประเทศ แห่งละ 30 เล่ม โดยคู่มือดังกล่าวจะมีระบุถึงการพัฒนาการของเด็กออก 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการเคลื่อนไหวหรือ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 2.ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา 3.ด้านการเข้าใจภาษา และ 4.ด้านการช่วยเหลือ และสังคม ซึ่งในแต่ละด้านจะมีการให้คำแนะนำการกระตุ้นพัฒนาการแต่ละช่วงวัย ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนตามช่วงวัยและต้องมีการประเมินพัฒนาการตามช่วงวัย เพื่อค้นหาเด็กที่มีภาวะเสี่ยงพัฒนาการล่าช้าหรือไม่ ถ้าพบว่า พัฒนาการล่าช้าในเวลาอันรวดเร็วก็จะได้ส่งเสริม ให้เด็กมีพัฒนาการที่ปกติตามวัย หากพบว่าพัฒนาการยังไม่ดีขึ้นให้รีบส่งต่อพบแพทย์ต่อไปได้

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้เด็กที่มีอายุ 0 - 6 ปีได้รับการเฝ้าระวังพัฒนาการให้เป็นไปตามช่วงวัย
    1.1.2 เพื่อให้เด็กที่มีอายุ 0 - 6 ปีได้รับส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาสมกับช่วงวัย
    1.1.3 เพื่อให้ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก 0 - 6 ปี ได้รับความรู้ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ ให้เหมาะสมตามช่วงวัย
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีอายุ 0 - 6 ปีได้รับการเฝ้าระวังพัฒนาการให้เป็นไปตามช่วงวัย
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีอายุ 0 - 6 ปีได้รับส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาสมกับช่วงวัย
    1.2.3 ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก 0 - 6 ปี มีความรู้ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ ให้เหมาะสมตามช่วงวัย
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 500 คน
    ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล และเด็กที่มีอายุ 0 - 6 ปี ที่มารับบริการศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- เก็บข้อมูลปัญหาพัฒนาการจากผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล และเด็กที่มีอายุ 0 - 6 ปี โดยการสอบถามเมื่อผู้ปกครองนำบุตรมารับวัคซีนที่บริการศูนย์บริการสาธารณสุข 2 พบว่า ร้อยละ 80 ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลยังไม่ได้รับสมุดตรวจพัฒนาการ (DSPM) และไม่มีความรู้ในการส่งเสริม
    - วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขโดยให้ง่ายต่อการทำงานประจำและง่ายต้องการให้ความรู้ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก
    - เขียนโครงการนำเสนอ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ให้ความรู้ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เด็กที่มีอายุ 0 - 6 ปี ในตรวจพัฒนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
    - จัดมุมของเล่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย โดยระบุช่วงวัยตามการมารับวัคซีน เช่น 2,4,6, 9 ,12,18 เดือนเป็นต้น
    - ติดโปสเตอร์ สรุปพัฒนาการแต่ละช่วงวัยเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจของผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
    - ทำตารางแบบสอบถามพัฒนาการตามช่วงวัยตามการมารับวัคซีนเพื่อเก็บข้อมูลและเป็นการง่ายต่อพยาบาลในการตรวจพัฒนาการโดยใช้คำถามและการตรวจโดยอ้างอิงจากคู่มือตรวจพัฒนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 15 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 5 แห่ง ของเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 62,630.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- โปสเตอร์ สรุปพัฒนาการแต่ละช่วงวัย จำนวน 5 แผ่น ราคา 200 บาท/แผ่น เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- กระเป๋าตรวจพัฒนาการสำหรับพยาบาล จำนวน 5 ชุด ราคา 3,000 บาท/ชุด เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- แผ่นรองคลาน 2 ด้าน (หนา 2 เซนติเมตร) รุ่นเนื้อนิ่ม สำหรับประเมินพัฒนาการ 3 แผ่น/ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 15 แผ่น ราคา 1250บาท /แผ่น เป็นเงิน 18,750.00 บาท
- มุมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2-6 เดือน เป็นช่วงวัยแห่งการเริ่มต้นของชีวิต โดยช่วงวัยนี้เด็กจะมีพัฒนาการทั้ง 5 ด้านไปพร้อมๆกัน เช่น ชันคอ มองสี หันตามเสียง(สื่อในการให้ความรู้และส่งเสริมพัฒนาการ) 1.ลูกบอลผ้าสีแดง จำนวน5ลูก ราคา 150 บาท/ลูก เป็นเงิน 750.00 บาท
- 2.กรุ้งกริ้งไม้ จำนวน 5 ด้าม ราคา 180 บาท/ด้าม เป็นเงิน 900.00 บาท
- มุมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 9 เดือน-2 ขวบเนื่องจากช่วงวัยนี้มีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดี จึงเลือกอุปกรณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านนี้ ประกอบด้วย(สื่อในการให้ความรู้และส่งเสริมพัฒนาการ) 1.รูปทรงสวมหลักเรนโบว์จำนวน 5 ชิ้น ราคา 490 บาท/ชิ้น เป็นเงิน 2,450.00 บาท
- 2.บล๊อคหยอดไม้ทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 5 ชิ้น ราคา 590 บาท/ ชิ้น เป็นเงิน 2,950.00 บาท
- 3. ฆ้อนตอกไม้เสริมพัฒนาการ จำนวน 5 ชิ้น ราคา 490 บาท/ ชิ้น เป็นเงิน 2,450.00 บาท
- 4. Little apple เสริมพัฒนาการ จำนวน 5 ชิ้น ราคา 199 บาท/ ชิ้น เป็นเงิน 995.00 บาท
- 5.Flash card พร้อมตัวเลขไม้ จำนวน 5 ชุด ชุดละ299 บาท เป็นเงิน 1,495.00 บาท
- 6. สมุดไม้จิ๊กซอตัวเลข จำนวน 5 ชิ้น ชิ้นละ 279 บาท เป็นเงิน 1,395.00 บาท
- มุมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2-4 ขวบ ในช่วงวัยนี้มีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดี มีระบบความคิดความจำและจินตนาการ(สื่อในการให้ความรู้และส่งเสริมพัฒนาการ/ศูนย์บริการฯ) ประกอบด้วย1.กระดานไม้คณิตศาสตร์ จำนวน 5 ชิ้น ราคา 370 บาท/ชื้น เป็นเงิน 1,850.00 บาท
- 2. ชุดบอล์คไม้เสริมทักษะตัวเลขและ ABC จำนวน 5 ชุด ราคา 490 บาท/ชุด เป็นเงิน 2,450.00 บาท
- 3.ชุดเรขาคณิตครบเซตใหญ่ จำนวน 5 ชุด ราคา 890 บาท/ชุด เป็นเงิน 4,450.00 บาท
- 4.ลูกคิดบอล์คไม้ ABC จำนวน 5 ชิ้น ราคา 549 บาท/ชิ้น เป็นเงิน 2,745.00 บาท
- 5.กล่องพลาสติกมีล้อสำหรับเก็บอุปกรณ์มุมพัฒนาการ จำนวน 2 กล่อง/ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 10 กล่อง ราคา 300 บาท/กล่อง เป็นเงิน 3,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,630.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก 0 - 6 ปี สามารถส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการได้ได้สมวัย

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริการสาธารณสุข
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
         7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริการสาธารณสุข


นางสาวพลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

ชุดผู้ดำเนินโครงการ
คนที่ 1 นางสาวศุฐินันท์ เลื่อนแป้น
คนที่ 2 นายนพดล เนียมสี
คนที่ 3 นางสาวจรัญญา พัดทอง