โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ชุมชนรู้เท่าทันการป้องกันอัคคีภัย

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในกรณีเกิดอัคคีภัย
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ซักซ้อมการหนีไฟและประสานขอความช่วยเหลือและการช่วยชีวิต
    1.1.3 ประชาชนสามารถนำความรู้ความสามารถไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตและช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้ฝึกภาคปฏิบัติการดับเพลิงและการหนีไฟ
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายรู้จักหน่วยงานประสานขอความช่วยเหลือ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
    ชุมชนรณชัย และชุมชนใกล้เคียงในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ขั้นตอนการเตรียมงานและวางแผนประสานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอคำแนะนำปรึกษา
    - ประชุมหาแนวทางในการจัดทำโครงการ จัดเตรียมเอกสารเพื่อประชุมในการเลือกประธานกลุ่ม
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการจาก หน่วยงาน
    - ติดต่อประสานงานทีมวิทยากรผู้ฝึกสอน
    - จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมอบรม
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายให้ทราบถึงการดำเนินโครงการ ชุมชนรู้เท่าทันการป้องกันอัคคีภัยเพื่อเข้ารับการอบรม
    - ติดต่อเจ้าหน้าที่วิทยากรและทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง ชุมชนรู้เท่าทันการป้องกันอัคคีภัย
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 15 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ชุมชนรณชัย

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 16,540.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 1 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 3 คน ๆ ละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน50 คนๆละ75 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเป็นเงิน 50 คนๆละ25บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรมให้ระบุรายละเอียด เช่น แก็สหุงต้ม 1 ถัง เป็นเงิน 500 บาท เป็นเงิน 500.00 บาท
- น้ำมันเบนซิน จำนวน 6 ลิตร ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 240.00 บาท
- เคมีแห้ง จำนวน 3 ถัง ๆละ 900 บาท เป็นเงิน 2,700.00 บาท
- คารบอนไดออกไซร์เหลว จำนวน 3 ถังๆละ900 เป็นเงิน 2,700.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,540.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. 1. กรณีเกิดอัคคีภัยประชาชนในชุมชนสามารถให้ความช่วยเหลือและประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆได้อย่างถูกต้อง
    2. 2. ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากอัคคีภัย

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชุมชนรณชัย
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชุมชนรณชัย


นายปราณีต เปรมแสง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชุมชนรณชัย

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต