โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ป้องกันและสร้างเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรง ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคที่เป็นอยู่ได้
    1.1.2 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีพ
    1.1.3 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม เกิดความรักสามัคคีระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เกิดความรู้สึกแบ่งปันและช่วยเหลือกันมากขึึ้น
    1.1.4 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ผู้สูงอายุ ร้อยละ 80สามารถเข้าร่วมกลุ่มและเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
    1.2.2 ลดภาวะแทรกซ้อนจากการกินยาและโรคที่เป็นอยู่ได้ ร้อยละ 30
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
     ( ผู้สูงอายุที่รับยาจาก รพ.ประชาธิปัตย์ /รพ.ธรรมศาสตร์ และ รพ.ใกล้เคียง )

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
    - ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ วางแผนการดำเนินงาน กำหนดกิจกรรมและรูปแบบการสร้างเสริมและป้องกันสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ดำเนินการตรวจสุขภาพ อบรมให้ความรู้ด้านการดูแลรักษา จัดกิจกรรมตามความเหมาะสมในแต่ละเดือน
    - ติดตามเยี่ยมบ้าน เพื่อช่วยเหลือปัญหาสุขภาพที่พบอย่างสม่ำเสมอ
    - จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 26 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลประชาธิปัตย์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 69,100.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มจำนวน 50 คนๆละ75 บาทx12 เดือน เป็นเงิน 45,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายธรรม จำนวน 1 รูป จำนวน 3 ชั่วโมงๆละ 600บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่าวิทยากรสอนการออกกำลังกายจำนวน 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าวิทยากรหรือนักโภชนากร จำนวน1 คนละ2 ชั่วโมง จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันสำคัญและการนำเสนอผลงานกลุ่ม/เอกสารประจำตัว เป็นเงิน 2,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 69,100.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัยตามสภาพปัญหา
    2. ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองมากขึ้นและสามารถดูแลตนเองและเพื่อนสูงวัยบ้านใกล้เคียงกันได้
    3. ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีการช่วยเหลือเกื้อกูลในชุมชน
    4. กลุ่มผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม นันทนาการ ส่งเสริม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องสมำ่เสมอ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์


นางบุญช่วย ประเสริฐสุข ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต