โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

pic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      อบรมฟุตบอล/ฟุตซอลเพื่อส่งเสริมสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด

ส่วนที่ 1 : รายละเอียด
     ในปัจจุบันโลกมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีไปมาก มีสิ่งเย้ายวนต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆ ทำให้เด็ก และเยาวชนสนใจแต่สิ่งเย้ายวนเหล่านั้น โดยไม่สนใจการออกกำลังกาย หรือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่วนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุก็มีหน้าที่การงานที่รัดตัว ทำให้ละเลยการออกกำลังกายที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพกายและใจที่ดี นอกเหนือจากนั้นยังมียาเสพติดที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพร่างกายและความมั่นคงของประเทศชาติ ดังนั้น โครงการอบรมฟุตบอล/ฟุตซอลเพื่อส่งเสริมสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด จีงเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ทางชมรมกีฬาบ้านฟ้าลากูนฯ จึงได้จัดตั้งโครงการอบรมฯดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เด็ก เยาวชน คนทำงาน และผู้สูงวัย ได้มาร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้มีทักษะทางด้านกีฬาที่ถูกต้อง ซึ่งทั้งเด็กและเยาวชนยังอาจสามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอลในอนาคต ทั้งนี้ยังสามารถทำให้กลุ่มเป้าหมายหันมาออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกทั้งยังห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายโดยการเล่นฟุตบอล/ฟุตซอลอย่างถูกต้อง
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 จำนวนผู้เข้าร่วม 80 % ขึ้นไป
    1.2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ติดยาเสพติด 100%
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    เด็ก เยาวชน คนทำงาน ผู้สูงวัย

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการ
    - เสนอโครงการ จัดทำแผนงาน การทำประมาณการค่าใช้จ่ายและขออนุมัติดำเนินการ
    - ประชาสัมพันธ์โครงการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
    - อบรมและฝึกซ้อมทักษะการเล่นฟุตชอลอย่างถูกต้อง ในทุกวันเสาร์และอาทิตย์
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 15 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 10 กุมภาพันธ์ 2562

4. สถานที่ดำเนินการ สนามกีฬาในหมู่บ้านบ้านฟ้าลากูน

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 44,750.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- 1 ค่าอุปกรณ์กีฬา(ลูกฟุตซอล เสื้อกั้ก กรวย เข็มขัดเดาะบอล บันไดลิงฝึกความคล่องตัว ตาข่าย เป็นต้น) เป็นเงิน 35,150.00 บาท
- ผู้นำการออกกำลังกาย เป็นเงิน 9,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,750.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพแข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมกีฬาบ้านฟ้าลากูนเทศบาลนครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
         7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมกีฬาบ้านฟ้าลากูนเทศบาลนครรังสิต


นายอัครเดช ยุพเยาว์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมฯ

 

ชุดผู้ดำเนินโครงการ
คนที่ 1 นายอัครเดช ยุพเยาว์
คนที่ 2 นางสาวขวัญชนก โกกะพันธ์
คนที่ 3 นางธมลพัชร์ ถาวรกิจ