โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

pic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง เพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น
    1.1.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ และทักษะในการป้องกันกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศได้ถูกต้อง
    1.1.3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองและสร้างความภาคภูมิใจในตนเองได้
    1.1.4
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายทำแบบประเมิน Past Test มากกว่า Pre-test
    1.2.2 ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย สามารถเป็นแกนนำให้คำปรึกษาให้กับเพื่อนๆได้
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 100 คน
    สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ในเขตเทศบาลนครังสิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 และ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดทำโครงการวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ
    - ขออนุมัติโครงการฯ ประสานงานวิทยากร สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย
    - จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดกิจกรรมตามโครงการฯ
    - จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
    - จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
    - ติดตามและประเมินผล ดดยสังเกตจากการทำกิจกรรม
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2561 สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมชั้น11 จงกลนี เทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 21,300.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าวิทยากรบรรยายให้ความรู้จำนวน2คนๆละ1 ชั่วโมง 600x2 เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน100 คนๆละ1มื้อๆละ75บาท เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน100คนๆละ2มื้อๆละ25บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม เช่น กระดาษA4 กระดาษแข็งขนาดใหญ่ ปากกาสีแดง น้ำเงิน สีเมจิ 12 สี กระดาษฟลิปชารจและอุปกรณ์เล่นเกมส์ กาวทากระดาษ เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าวิทยากรกลุ่มจำนวน2คนๆละ 3 ชั่วโมง 1800x2 เป็นเงิน 3,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,300.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน สามารถเป็นที่ปรึกษา ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์ ได้อย่างถูกต้อง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  สภาเด็กและเยาวชนนครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)สภาเด็กและเยาวชนนครรังสิต


นายจอนนี่ เพ็ชรสันทัด ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานสภาเด็กและเยาวชนนครรังสิต