โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่ ปี 2562

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ จะได้เกิดความตระหนักถึงโทษภัยของบุหรี่
    1.1.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเสี่ยงไม่เป็นผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่
    1.1.3 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานในการส่งเสริมให้เกิดการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและผู้ที่อยู่ใกล้เคียง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 70 ของพนักงานสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่
    1.2.2 ร้อยละ 20 ของพนักงานสามารถลดและเลิกการสูบบุหรี่ ในกลุ่มที่สูบบุหรี่เป็นประจำหรือครั้งคราว
    1.2.3 ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ ไม่เป็นผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 200 คน
    พนักงานเทศบาล

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- เสนอแผนงาน/โครงการต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
    - ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการร่วมใจ ลด ละ เลิกบุหรี่ ปี 2562 ในการจัดทำแผนงานและกิจกรรม
    - วางแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการ/เชิญชวนพนักงานเข้าร่วมโครงการฯ
    - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดอบรมเกี่ยวกับโทษพิษภัยของบุหรี่/โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่/กลยุทธ์ในการเลิกบุหรี่/การเข้าระบบการบำบัด เพื่อเลิกบุหรี่
    - กิจกรรมติดตามประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 38,600.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ จำนวน 200 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กระดาษ สมุด ปากกา เป็นเงิน 10,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,600.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษภัยบุหรี่ และปรับพฤติกรรมลด เลิกบุหรี่ และผู้ที่เข้ารับการอบรมกลุ่มเสี่ยงไม่เป็นผู้สูบบุหรี่รายใหม่
    2. พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการปรับพฤติกรรมลด เลิกบุหรี่และมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการและปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน
     7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการและปกครอง สำนักปลัดเทศบาล


นางธัญญา โสคะโน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต