โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

pic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      สร้างเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รักการเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างปลอดภัย และเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง
    1.1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและประชาชนให้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข และเป็นการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในชุมชน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมาทำกิจกรรมจนครบหลักสูตร
    1.2.2 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายหลังเสร็จสิ้นการอบรมยังมีการออกกำลังกายด้วยการเล่นฟุตบอล
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 70 คน
    กลุ่มเป้าหมายสุขภาพแข็งแรง ออกกำลังกายด้วยการเล่นฟุตบอลสม่ำเสมอและ ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- 2.1.1 จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
    - 2.1.2 ประชุมคณะกรรมฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - 2.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
    - 2.1.4 ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    - 2.1.5 จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายและขออนุมัติดำเนินการ จัดซื้อ/จ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถัวจ่ายได้ทุกรายการ และจัดหาวิทยากร
  2.2 ขั้นดำเนินการ- 2.2.1 ดำเนินการตามแผนที่วางไว้
    - 2.2.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ ดังนี้ - จัดทำประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ จอ LED ช่อง MSS หนังสือพิมพ์รังสิตโพสต์ เสียงตามสายในชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิต
    - 2.2.3 เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ณ กองการศึกษา (ชั้น 10) เทศบาลนครรังสิต
    - 2.2.4 ดำเนินการอบรมตามโครงการ
    - 2.2.5 ประเมินผลการดำเนินงาน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 22 เมษายน 2562 สิ้นสุด 27 เมษายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ สนามฟุตบอล ฟิวเจอร์อารีน่า

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 152,998.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- กระดาษ A4 จำนวน 5 รีม ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- แฟ้มจัดเก็บเอกสาร จำนวน 5 อัน ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ปากกา จำนวน 45 ด้าม ๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 225.00 บาท
- ป้ายไวนิลขนาด 150 x 300 ซม. เป็นเงิน 675.00 บาท
- ค่าทำเกียรติบัตร ขนาด A4 จำนวน 70 ใบ ๆ ละ 21.40 บาท เป็นเงิน 1,498.00 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 6 ช.ม. ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 6 วัน เป็นเงิน 86,400.00 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 วัน ๆ ละ 70 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 10,500.00 บาท
- อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 6 วัน ๆ ละ 70 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 31,500.00 บาท
- ลูกฟุตบอลหนังอัด เบอร์ 4 จำนวน 70 ลูก ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 21,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 152,998.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152,998.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็ก เยาวชนและประชาชน รักการเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างปลอดภัย และเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง
    2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและประชาชนให้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข และเป็นการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในชุมชน
    3. เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถในเชิงกีฬา
    4. เด็ก เยาวชนและประชาชน รู้จัก การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมกีฬาฟุตบอลเทศบาลนครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมกีฬาฟุตบอลเทศบาลนครรังสิต


นายเดช จงรักพงศ์เผ่า ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมกีฬาฟุตบอลเทศบาลนครรังสิต