โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านปฏิบัติการกู้ชีพ (CPR) การรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน และการเตรียมตัวเมื่อเกิดสาธารณภัย

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อสร้างเสริมความรู้ความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และการเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ หรืออุบัติภัยหมู่
    1.1.2 เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับความปลอดภัยในในสถานศึกษา
    1.1.3 เพื่อเป็นการลดโอกาสในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ หรืออุบัติภัยหมู่
    1.1.4 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนัก รับรู้ และเข้าใจในบทบาทของตัวเอง ในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
    1.1.5 เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา ท้องถิ่น หรือบ้านเรือนในละแวกใกล้เคียงสถานศึกษา
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม สามารถทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กู้ชีพขั้นพื้นฐาน และเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ หรืออุบัติภัยหมู่ (จากการทดสอบภาคปฏิบัติรายบุคคล/รายกลุ่ม)
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และการเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ หรืออุบัติภัยหมู่ (จากการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม) (Pre - test/Post - test)
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 150 คน
    ครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครรังสิต และผู้ปกครองที่สนใจ

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลนครรังสิต เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ตลอดจนขอความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานจริง มาถ่ายทอดความรู้ ทักษะ แนวคิด พร้อมทั้งภาคปฏิบ
    - กองการศึกษาเขียนโครงการและเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- กำหนดวันฝึกอบรม พร้อมทั้งแจ้งกลุ่มเป้าหมาย
    - กองการศึกษาร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครรังสิต จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการฯ จำนวน 1 วัน ประกอบด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
    - กองการศึกษาดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ
    - กองการศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ โดยฝึกอบรม รวม 3 รุ่น ๆ ละ 50 คน อบรมรุ่นละ 1 วัน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2562 สิ้นสุด 10 พฤษภาคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบูรี เทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 39,321.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 วันๆละ 2 มื้อ รวม 2 มื้อ/รุ่น รุ่นที่ 1 ผู้เข้าอบรม 50 คน วิทยากร 10 คน รุ่นที่ 2 ผู้เข้าอบรม 50 คน วิทยากร 10 คน รุ่นที่ 3 ผู้เข้าอบรม 50 คน วิทยากร 10 คน เป็นเงิน 9,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 1 วันๆละ 1 มื้อ รวม 1 มื้อ/รุ่น รุ่นที่ 1 ผู้เข้าอบรม 50คน วิทยากร 10 คน รุ่นที่ 2 ผู้เข้าอบรม 50คน วิทยากร 10 คน รุ่นที่ 3 ผู้เข้าอบรม 50คน วิทยากร 10 คน เป็นเงิน 13,500.00 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารอบรม ได้แก่ ค่าเอกสารอบรม ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน และกระเป๋า/สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร รุ่นที่ 1 จำนวน 50 ชุด รุ่นที่ 2 จำนวน 50 ชุด รุ่นที่ 3 จำนวน 50 ชุด ชุดละ 25 บาท รวม 150 ชุด เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ได้แก่ ค่าอุปกรณ์เคมีดับเพลิงขั้นต้น รุ่นละ 3000 บาท รวม 3 รุ่น เป็นเงิน 9,000.00 บาท
- ค่าจัดจ้างประชาสัมพันธ์/ทำสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ จำนวน 1 ป้าย ขนาด 1 x 1.2 เมตร ตารางเมตรละ 150 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 321.00 บาท
รวมเป็นเงิน 39,321.00 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร ไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากเป็นบุคลากรของเทศบาลนครรังสิต
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,321.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองมีความรู้ความสามารถในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และการเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ หรืออุบัติภัยหมู่
    2. สถานศึกษามีความปลอดภัยและได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง/ชุมชน ในการตัดสินใจพาบุตรหลานเข้าศึกษาเล่าเรียน
    3. ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ หรืออุบัติภัยหมู่
    4. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองตระหนัก รับรู้ และเข้าใจในบทบาทของตัวเอง ในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
    5. สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา ท้องถิ่น หรือบ้านเรือนในละแวกใกล้เคียงสถานศึกษา

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน
     7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต


นางศิริวรรณ ปักษี ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต