โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รังสิต นครนายก 12

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อเฝ้าระวังกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย
    1.1.2 เพื่อรณรงค์ป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยการใช้สมุนไพร
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ไม่เกิดการระบาดของไข้เลือดออก
    1.2.2 ดัชนีการพบลูกน้ำยุงลายในบ้าน HI น้อยกว่า 10
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 100 คน
    ประชาชนในซอย รังสิต นครนายก 12

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุขเพื่อขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการดำเนินงาน
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงกิจกรรม
    - จัดทำสเปรย์สมุนไพรกันยุงจากตะไคร้หอม
    - สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ พร้อมทั้งรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ซอยรังสิต นครนายก 12

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 15,600.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- อุปกรณ์ที่ใช้ทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงเช่น ขวด แอลกอฮอล์ หัวน้ำหอม ตะไคร้สด มะกูด ฯลฯ เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- ทรายทีมีฟอส 200ซองๆละ 15 บาท ขนาดซองละไม่น้อยกว่า 50 กรัม เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมเช่น ค่าถ่ายเอกสาร กระดาษ A 4 ปากกา แฟ้ม ไวนิล ฯลฯ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 500.00 บาท
- ค่าวิทยากรบรรยาย 1 คน 1 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 2 คน ๆ ละ 2.30 ช.ม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,600.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ไม่เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  จพสช. ซอย 51
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)จพสช. ซอย 51


นางสาวสุภาพร ฝอยทอง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม จพสช. ซอย 51

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต