โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ให้ความรู้การป้องกันและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
    1.1.2 เพื่อเป็นการลดปัจจัยการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
    1.1.3 เพื่อเฝ้าระวังให้ทันปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านการบริโภคอาหารเพิ่มขึ้น
    1.2.2 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายมีการตรวจวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว และหาค่า BMI ได้
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
    ประชาชนในชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 3

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขขอคำปรึกษา สำรวจประชุมกลุ่มดำเนินงาน
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการดำเนินงาน
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตามโครงการ
    - จัดการอบรมเร่งปฏิบัติการเรื่องโครงการให้ความรู้การป้องกันและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์200

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 14,350.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 1 คน 1ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท ค่าวิทยากรกลุ่ม 2 คน ๆ ละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม 60 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 4,500.00 บาท
- ป้ายไวนิลโครงการ 1 ป้ายขนาด 2 x 1 เมตร เป็นเงิน 350.00 บาท
- เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,350.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนมีความรู้และสามารถนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้ถูกต้อง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 3
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) อบรมให้ความรู้

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 3


นายไพบูลย์ พาณิชย์เจริญรัตน์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 3

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต