โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      สร้างเสริมสุขภาวะช่องปากในเด็กด้อยโอกาส

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก
    1.1.2 เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสมีความรู้ในการดูแลสุขภาพในช่องปาก
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายแปรงฟันได้ถูกต้อง
    1.2.2 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เข้าใจการดูแลสุขภาพในช่องปากอย่างถูกวิธี
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 168 คน
    เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- กำหนดกิจกรรมโครงการ
    - จัดทำโครงการและขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรายบุคคล หรือกลุ่มย่อยการรักษาความสะอาดภายในช่องปาก
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 9,900.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าชุดดูแลสุขภาพช่องปาก ชุดละ 50 บาท จำนวน 168 ชุด เป็นเงิน 8,400.00 บาท
- ค่าโมเดลฟันสอนการดูแลสุขภาพช่องปากแบบเรซิ่น จำนวน 1ชิ้นๆละ 1500 บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,900.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กด้อยโอกาสมีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก
    2. เด็กด้อยโอกาสฟันผุลดลง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต


นางศิริวรรณ ปักษี ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต