โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      วัยเรียนวัยใสเข้าถึงและเข้าใจสร้างเสริมครอบครัวเข้มแข็งประจำปีการศึกษา 2562

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน เรื่องเพศศึกษาและการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น บุหรี่ สุรา ยาเสพติด และเอดส์ เพิ่มขึ้น
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้ทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจเพิ่มขึ้น
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่อง เพศศึกษาและการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น บุหรี่ สุรา ยาเสพติด และเอดส์ เพิ่มขึ้น
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายรู้จักหน่วยงานที่สามารถประสานความช่วยเหลือเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปัญหา บุหรี่ สุรา ยาเสพติด และเอดส์ เพิ่มขึ้น
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 1300 คน
    นักเรียนชั้นป.5/ป.6 โรงเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต ดังนี้ 1.โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 2.โรงเรียนทองพูลอุทิศ 3.โรงเรียนรัตนโกสินทร์รังสิต 4.โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา 5.โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต รังสิต 6.โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา 7.โรงเรียนดวงกมล 8.โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา 9.โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 10.โรงเรียนบรรจบรักษ์ 11.โรงเรียนธัญวิทย์

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงานและมอบหมายผู้เกี่ยวข้อง ทุกระดับ
    - เขียนโครงการนำเสนอขออนุมัติ งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
    - ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่นักเรียน ชั้นป.5/ป.6 เรื่องเพศศึกษาและการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น บุหรี่ สุรา ยาเสพติด และเอดส์
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนเป้าหมายทั้ง 11 โรงเรียน

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 136,200.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1300 คน คนละ 25 บาท เป็นเงิน 32,500.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นปากกา ดินสอ กระดาษ A4 เอกสารความรู้ จำนวน 11 ชุด เป็นเงิน 22,000.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ราคาเหมารวมค่าออกแบบ 2500 บาท จำนวน 2 ป้าย เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มภาคปฏิบัติ ชั่วโมงละ 1200 บาท × 2 ชั่วโมง × 3 คน x 11 โรงเรียน เป็นเงิน 79,200.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136,200.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. มีแกนนำในการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
    2. สามารถลดจำนวนการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
    3. กลุ่มเป้าหมายสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากพิษภัยของ บุหรี่ สุรา ยาเสพติด
    4. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องโรคเอดส์ปฏิบัติตัวได้เหมาะสมและไม่ติดเชื้อโรค HIV

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  งานส่งเสริมสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครรังสิต
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)งานส่งเสริมสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครรังสิต


นางสาวพลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต