โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      รณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติปี 2562

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปในสังคมหันมาตระหนักรู้ถึงพิษภัยของสุรา สนใจและมีส่วนร่วมในการร่วมรณรงค์ เพื่อการลด/ละ/เลิกบริโภคสุรา
    1.1.2 เพื่อสร้างและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ การเผยแพร่ การแนะนำการควบคุมการบริโภคสุราและการรณรงค์ เพื่อการลด/ละ/เลิกการดื่มสุรา ให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปในสังคม
    1.1.3 เพื่อสร้างกระแส ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ลด ละ เลิกสุราและเครื่องดื่มที่มีแฮลกอฮอร์
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องกฎหมายและพิษภัยของสุราและเครื่องดื่มที่มี Alcohol
    1.2.2 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเดินรณรงค์ในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
    1.2.3 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายที่สนใจและต้องการเลิกสุราได้รับการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 150 คน
    ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตลาด 200 ปี ตลาดรังสิต และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วม

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดประชุมมอบหมายความรับผิดชอบในการจัดทำโครงการ
    - ประสานงานเจ้าหน้าที่ในการขอคำแนะนำเรื่องโครงการ
    - จัดทำโครงการเสนอของบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและพิษภัยของสุรา และเครื่องดื่มที่มี Alcohol
    - จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดเหล้าเข้าพรรษา
    -
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 2 เมษายน 2562 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเทศบาลนครรังสิตและบริเวณเขตพื้นที่ตลาด 200 ปี ตลาดรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 24,850.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าวิทยากร จำนวน 1 ท่าน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 11,250.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์เช่นสมุด ปากกา แฟ้ม อื่นๆ เป็นต้น จำนวน 1 ชุดๆละ 5000 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิลและวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 3050 บาท เป็นเงิน 3,050.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,850.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนลด/ละ/เลิกดื่มสุรามากขึ้น

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรม จพสช.นครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรม จพสช.นครรังสิต


นายชั้น รักสูงเนิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต