โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

pic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2562

ส่วนที่ 1 : รายละเอียด
    การบริโภคยาสูบหรือการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาทางสุขภาพที่ร้ายแรงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะพยาบาลและทีมสหวิชาชีพได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างสำคัญ ในการรณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ มุ่งให้มีการลด/ละ/เลิกการสูบบุหรี่ เนื่องจากการงดบริโภคยาสูบหรือการหยุดสูบบุหรี่ จะทำให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคยาสูบหรือการสูบบุหรี่ลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญ สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้ ของสมาชิกในครอบครัว และของผู้อื่นในสังคมดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวและประเทศชาติในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ที่มีสาเหตุแห่งความเจ็บป่วยมาจากการบริโภคยาสูบหรือการสูบบุหรี่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบ หรือการเลิกสูบบุหรี่มาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มี “วันงดสูบบุหรี่โลก” (World No Tobacco Day) ขึ้นใน วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา และให้ความสำคัญต่อการปกป้องเด็กและสตรี มิให้กลายเป็นเหยื่อของอุตสาหกรรมบุหรี่ รวมทั้งปกป้องสิทธิการมีสุขภาพที่ดีของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ แต่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของบุคคลอื่น หรือที่เรียกว่าผู้สูบบุหรี่มือสอง (secondary or passive smokers) จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่า แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ประมาณ 5 ล้านคน ซึ่งเทียบเท่ากับเดือนละเกือบ 11,000 คน หรือวันละ 8 คน และในบุหรี่มีสารเคมี 4,000 กว่าชนิด เช่น formaldehyde (สารเคมีที่ใช้ดองศพ) carbon monoxide (เช่นเดียวกับควันจากท่อไอเสียเครื่องยนต์) สาร acetone (สารเคมีที่ใช้ล้างเล็บ) ซึ่งสารเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นอันตรายต่อสุภาพทั้งต่อผู้สูบเองและผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้ที่ได้รับควันบุหรี่เป็นเด็ก ก็จะยิ่งเป็นอันตรายมากขึ้น เนื่องจากเด็กยังมีภูมิต้านทางโรคค่อนข้างต่ำ และยังไม่สามารถป้องกันตนเองจากการได้รับควันบุหรี่จากผู้ใหญ่ได้ นอกจากนั้น งานวิจัยยังพบว่า ในแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิต จากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ปีละ 52,000 คน หรือชั่วโมงละ 6 คน และผู้ที่ติดบุหรี่ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เริ่มสูบและติดบุหรี่ ตั้งแต่ยังอยู่ในวัยรุ่น ในช่วงอายุ 11 – 18 ปี โดยยังสูบต่อเนื่องไปจนอยู่ในวัยเยาวชน ในช่วงอายุ 19 – 25 ปี และผู้ใหญ่ตอนต้น ในช่วงอายุ 25 – 35 ปี

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายหันมาตระหนักสนใจและมีส่วนร่วม ในการควบคุมการบริโภคยาสูบในที่สาธารณะ และร่วมรณรงค์ เพื่อการลด/ละ/เลิกการสูบบุหรี่
    1.1.2 เพิ่มพูนความรู้และทักษะ การเผยแพร่และแนะนำ การควบคุมการบริโภคยาสูบในที่สาธารณะ และการรณรงค์ เพื่อการลด/ละ/เลิกการสูบบุหรี่ ให้กลุ่มเป้าหมาย
    1.1.3 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายถึงนโยบายการแก้ไขปัญหาพิษภัยจากบุหรี่แนวทางใหม่ เพื่อลดความเดือดร้อนความเจ็บป่วยและให้ปลอดภัยจากปัญหาการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
    1.1.4 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ( 31 พ.ค ของทุกปี ) เพื่อร่วมป้องกันการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะให้หมดสิ้นไปอย่างยั้งยืน
    1.1.5 เพื่อสร้างกระแส ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รู้ถึงพิษภัยของบุหี่ทั้งต่อผู้สูบเองและผู้ที่ได้รับควันบุหรี่จากผู้สูบ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องอันตรายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่
    1.2.2 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเดินรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 150 คน
    ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตลาดรัตนโกสินทร์ 200 ปี/ ตลาดรังสิต และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วม

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
    - ประชุมวางแผนงาน
    - ติดต่อสถานที่จัดงาน เพื่อขอพื้นใช้ที่จัดกิจกรรม
    - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
    - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดตบแต่งขบวนรณรงค์
    - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตลาดรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตลาดรังสิต และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
    - ติดต่อวิทยากร
  2.2 ขั้นดำเนินการ- กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่
    - กิจกรรมสันทนาการ
    - กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แนะนำ อันตรายของการสูบบุหรี่และวิธีการเลิกสูบบุหรี่
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุด 6 กรกฎาคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเทศบาลนครรังสิตและบริเวณเขตพื้นที่ตลาด 200 ปี ตลาดรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 24,850.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าวิทยากร จำนวน 1 ท่าน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 11,250.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน150 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์เช่นสมุด ปากกา แฟ้ม อื่นๆ เป็นต้น เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิลและวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 3,050.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,850.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายที่สูบบุหรี่ ลด/ละ/เลิกสูบบุหรี่

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรม จพสช.นครรังสิต
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
         7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรม จพสช.นครรังสิต


นายชั้น รักสูงเนิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน

 

ชุดผู้ดำเนินโครงการ
คนที่ 1 นายชั้น รักสูงเนิน
คนที่ 2 นางจุฑารัตน์ เมืองปฐม
คนที่ 3 นางนันท์นภัส บุญละหุงเพ็ชร์