โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ธัญบุรีอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและกีฬาห่างไกลยาเสพติด

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้วิธีเล่นดนตรีและกีฬาแต่ละชนิดตามความสนใจอย่างปลอดภัย
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายรู้เทคนิคการเล่นดนตรีและกีฬา เพื่อสุขภาพ ตามความสนใจของตนเองให้ปลอดภัย
    1.2.2 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 300 คน
    เด็ก และเยาวชน ในโรงเรียนธัญบุรีและในชุมชน ที่มีความสนใจ เข้าร่วมและอบรม -กิจกรรมด้านดนตรี 200 คน และกิจกรรมด้านกีฬา 100 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
    - ประชุมคณะกรรมฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
    - จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายและขออนุมัติดำเนินการ จัดซื้อ/จ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ ถัวจ่ายได้ทุกรายการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ดำเนินการตามแผนที่วางไว้
    - ประชาสัมพันธ์โครงการ ธัญบุรีอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและกีฬาห่างไกลยาเสพติด
    - จัดทำประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ จอ LED ช่องMSS เสียงตามสายในโรงเรียนธัญบุรีและชุมชน ในเขตเทศบาลนครรังสิต
    - เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการธัญบุรีอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและกีฬาห่างไกลยาเสพ ในโรงเรียนธัญบุรีและชุมชน เขตเทศบาลนครรังสิต
    - ดำเนินการอบรมตามโครงการธัญบุรีอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและกีฬาห่างไกลยาเสพ
    - โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล ในวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 – 6 มกราคม 2562 จำนวน 20 วัน
    - โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกีฬา ในวันเสาร์-อาทิตย์ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 – 22 ธันวาคม 2562 จำนวน 15 วัน
    - ประเมินผลการดำเนินงาน
    - หมายเหตุ กิจกรรมนี้ใช้คณะวิทยากรที่เป็นบุคลากรครูในโรงเรียนในการจัดการฝึกอบรม
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 6 มกราคม 2562
    เริ่มวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 6 มกราคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ณ โรงเรียนธัญบุรี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 160,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- - ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ในพิธีเปิดการอบรม วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 (75 บาท ต่อคน ต่อมื้อ จำนวน 200 คน/1 วัน) เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- - ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ในพิธีปิดการอบรม วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 (75 บาท ต่อคน ต่อมื้อ จำนวน 200 คน/1 วัน) เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิลท์ ขนาด 6 ต.ร.ม. ราคา ต.ร.ม.ละ 150 บาท เป็นเงิน 900.00 บาท เป็นเงิน 900.00 บาท
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรม เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- - ค่าอาหารว่างในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีห่างไกลยาเสพติด (25 บาท ต่อคน ต่อมื้อ จำนวน 100 คน/18 วัน) เป็นเงิน 45,000.00 บาท
- - ค่าอาหารกลางวันในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกีฬาห่างไกลยาเสพติด (50 บาท ต่อคน ต่อมื้อ จำนวน 100 คน/13 วัน) เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ลูกฟุตซอล/ลูกวอลเลย์บอล/ลูกบาสเกตบอลและอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นเงิน 18,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 160,400.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายห่างไกลยาเสพติด และมีการออกกำลังกายและเล่นดนตรีอย่างสม่ำเสมอ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนธัญบุรี
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนธัญบุรี


นางสาวเกศินี พันธุมจินดา ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต