โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

pic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ป้องกันและกำจัดเหาในนักเรียนปฐมวัย

ส่วนที่ 1 : รายละเอียด
    การดูแลความสะอาดของร่างกายในเด็กวัยเรียนเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสะอาดบริเวณศีรษะทั้งนี้ เหาเป็นแมลงขนาดเล็กไม่มีปีก เป็นตัวเบียดเบียนกัดหนังศีรษะ และดูดเลือดเป็นอาหารโดยอาศัยบนศีรษะที่ไม่สะอาด เหามักจะระบาดและแพร่กระจายในกลุ่มนักเรียนก่อนประถมและประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 3-14 ปี เหาเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความรำคาญทำให้ขาดสมาธิในการเรียนและเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมรวมทั้งก่อให้เกิดภาวะโลหิตจางได้ด้วย โดยมากนักเรียนที่เป็นเหามักเป็นผู้ที่มีสุขวิทยาส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง ประกอบกับมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง เหาเป็นโรคที่รักษาได้ง่ายด้วยการดูแลรักษาความสะอาดของศีรษะอย่างสม่ำเสมอแต่เนื่องจากเหาสามารถติดต่อกันได้ง่าย ทั้งระหว่างนักเรียนด้วยกันและนักเรียนกับบุคคลในครอบครัว การแก้ปัญหาเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคเหาในโรงเรียน คือต้องกำจัดเหาและปฏิบัติตนเองอย่างถูกต้องจริงจังเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของเส้นผมและหนังศีรษะ จึงเห็นความสำคัญที่ต้องกำจัดเหาในโรงเรียน และให้สุขศึกษาแก่นักเรียนเพื่อสุขภาอนามัยที่แข็งแรง จึงได้จัดทำโครงการกำจัดเหาในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ขึ้นเพื่อรณรงค์กำจัดโรคเหาในนักเรียน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและศีรษะ ที่จะช่วยป้องกันโรคเหาและลดการแพร่ระบาดของโรคเหาต่อไป โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อลดอัตราการเกิดเหาในนักเรียน
    1.1.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายตนเองได้ถูกวิธี
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายไม่กลับมาเป็นโรคเหาซ้ำภายใน1เดือน
    1.2.2 ร้อยละ 60 ของผู้ปกครองสามารถดูแลรักษาความสะอาดร่างกายสำหรับบุตรหลานได้อย่างถูกวิธี
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
    เด็กนักเรียนโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ
    - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุกประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงาน มอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - สำรวจเด็กที่เป็นเหา
    - แจกใบความรู้เรื่องเหาให้กับผู้ปกครองนักเรียน
    - ติดตามประเมินผล เดือนละครั้ง
    - แนะนำผู้ปกครองเรื่องการกำจัดเหาและให้แชมพูค่าเหากับผู้ปกครองคนละ 1 ซอง / 15 วัน เป็นเวลา 3 เดือน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 30 สิงหาคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 10,520.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าแชมพูกำจัดเหาขนาด20มล.จำนวน 60 คน(2ซอง/คน/3เดือน) เป็นเงิน 7,920.00 บาท
- ค่าหวีสางเหา จำนวน 7 อันสำหรับครูที่รร. อันละ 130 บาท เป็นเงิน 910.00 บาท
- ค่าหมวกคลุมผมใยสังเคราะห์ห่อละ 300 บาท จำนวน 3 ห่อ เป็นเงิน 900.00 บาท
- ค่ากระดาษทำใบความรู้แจกผู้ปกครอง เป็นเงิน 300.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.20 ม.* 2.50 ม. เป็นเงิน 490.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,520.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. นักเรียนในโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นโรคเหาลดลง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
         7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์


นางเจริญศรี บุญสกุล ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

ชุดผู้ดำเนินโครงการ
คนที่ 1 นางเจริญศรี บุญสกุล
คนที่ 2 นางชญานี ชูแก้ว
คนที่ 3 นางสาวมณฑา เทพรัตนวิชัย