โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

pic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล

ส่วนที่ 1 : รายละเอียด
     นักเรียนเป็นเยาวชนของชาติที่มีการพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อย่างรวดเร็ว การพัฒนาในด้านต่าง ๆของเยาวชนควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกด้าน หลักความแตกต่างระหว่างบุคคลทางจิตวิทยา ในการพัฒนาการจะมีอยู่คู่กับมนุษย์ทุกยุกต์ทุกสมัยที่ทำให้ความสามารถของบุคคลไม่เท่าเทียมกันทุก ๆ ด้าน บางบุคคลมีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ บางบุคคลมีความสามารถเป็นเลิศทางการช่าง บางบุคคลมีความสามารถเป็นเลิศทางด้านกีฬา ความสามารถของเยาวชนแต่ละคนมีอยู่ในตัวแล้ว ถ้าได้รับการกระตุ้นหรือเสริมแรงจะทำให้เห็นเด่นชัดในความสามารถและสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง แก่สังคม และแก่ประเทศชาติ ประกอบกับปัจจุบันนักเรียนได้ให้ความสนใจในการรักษาสุขภาพร่างกายสังเกตได้จากมีการให้ความสนใจในการเล่นกีฬา โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล ซึ่งเป็นกีฬาที่มีผู้ชื่นชอบเป็นอันดับหนึ่งของโลก นอกจากนี้สิ่งสำคัญประการแรก คือความจำเป็นที่จะต้องได้รับประสบการณ์ตรงและเข้มข้นมากพอในเชิงฟุตบอล ซึ่งควรได้รับการหล่อหลอม ปลูกฝั่ง และเรียนรู้เพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อฟุตบอลตั้งแต่พื้นฐานหรือรากหญ้าเพื่อต่อ ยอดและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลต่อไป การเรียนการสอนรายวิชาฟุตบอล ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนภายใต้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาฟุตบอล โรงเรียนจึงจัดการเข้าค่ายอบรมฟุตบอล ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ซึ่งได้ดำเนินการตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศในด้านกีฬาฟุตบอล เมื่อผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถนำความรู้และความสามารถไปเป็นแนวทางต่อยอดสำหรับการแข่งขันในระดับต่างๆต่อไปที่เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลในอนาคต

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกาย มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
    1.1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถทางกีฬาฟุตบอล สมรรถภาพทางกาย และจิตใจมีสุขปฏิบัติที่ดี ในการเล่นและเป็นนักกีฬาฟุตบอล ตลอดจนมีทักษะชีวิตที่ดีทั้งในเกมฟุตบอลและการดำเนินชีวิต
    1.1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเล่นกีฬาฟุตบอล และรักกีฬาฟุตบอล
    1.1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองด้านการเล่นกีฬาฟุตบอล
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมจนจบหลักสูตร
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินกีฬาฟุตบอลพื้นฐาน
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
    นักเรียนกลุ่มสนใจ จำนวน 30 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- โรงเรียนมัธยมนครรังสิตร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลในโรงเรียน
    - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นวิทยากรอบรม และซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามกำหนดการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมให้ความรู้ โดยวิทยากร มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ - พื้นฐานในการเล่นฟุตบอล - วิธีเสริมสร้างร่างกายในกีฬาฟุตบอล - พฤติกรรมของการเป็นนักกีฬาที่ดี
    - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 123,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนวิทยา 2 คนๆละ 300 บาท/ชั่วโมง จำนวน 6 ชั่วโมง/วัน รวมทั้งหมด 12 วัน เป็นเงิน 43,200.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียน 33 คน จำนวน 2 มื้อ/วัน มื้อ ละ 25 บาท จำนวน 12 วัน เป็นเงิน 19,800.00 บาท
- ค่าอาหารสำหรับนักเรียน 33 คน จำนวน 3 มื้อ/วัน มื้อละ 50 บาท/คน จำนวน 12 วัน เป็นเงิน 59,400.00 บาท
- ค่าป้ายโครงการ ตารางเมตรละ 150 บาท จำนวน 4 ตารางเมตร 1 ป้าย เป็นเงิน 600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 123,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลและมีสุขภาพร่างกายที่ดี
    2. ผู้เรียนมีภาวะผู้นำ มีความอดทนมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและการทำงาน สามารถประยุกต์ใช้กีฬาฟุตบอลไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
    3. ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองด้านการเล่นฟุตบอล
    4. หลังเสร็จสิ้นโครงการกลุ่มเป้าหมายยังมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
         7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนมัธยมนครรังสิต


นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมนครรังสิต

 

ชุดผู้ดำเนินโครงการ
คนที่ 1 นายพงศ์พิทักษ์ ขุมทอง
คนที่ 2 นางสาวจันทิมา จันพุฒ
คนที่ 3 นายระพีพัฒน์ ธนศักดิ์พูนชัย