โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ครูและผู้ปกครองมีความรู้และเพิ่มทักษะเบื้องต้นในเรื่องโรคติดต่อและการป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย
    1.1.2 เพื่อให้ครูและผู้ปกครองมีทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อม และคัดกรองอาการป่วยโรคหวัด โรคมือเท้าปาก ที่ถูกต้อง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของครูและผู้ปกครอง มีความรู้และทักษะเบื้องต้นในเรื่องโรคและการป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย
    1.2.2 ไม่เกิดการระบาดของโรคติดต่อในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 220 คน
    ครูและบุคลากร จำนวน 19 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ จำนวน 180 คน ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 21 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ
    - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุกประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงาน มอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - จัดอบรมให้ความรู้ ผู้ปกครองและครูเกี่ยวกับโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย
    - ตรวจคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน หากพบว่านักเรียนมีไข้หรือตาแดงหรือมือเท้าปากเป็นตุ่ม ให้ผู้ปกครองพากลับบ้าน
    - จัดให้มีอ่างล้างมือสำหรับเด็กก่อนเข้าโรงเรียน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 28 มิถุนายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 24,555.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอารหารว่างและเครื่องดื่ม 221 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 5,525.00 บาท
- ค่าเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ดิจิตอล 2 อัน ๆ ละ 2500 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าวิทยากร 1 คน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- เจลแอลกอฮอล์ล้างมืออนามัย จำนวน 12 ขวด ขนาด 200 ml. ราคาขวดละ 225 บาท เป็นเงิน 2,700.00 บาท
- ถ่านอัลคาร์ไลน์สำหรับใส่เครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ดิจิตอล ขนาด AA แพค 4 ก้อน จำนวน 5 แพค ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 240.00 บาท
- หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก กล่องละ50ชิ้น จำนวน 4กล่อง ราคากล่องละ 200 บาท เป็นเงิน 800.00 บาท
- น้ำยาฆ่าเชื้อโรค 4 แกลลอน ราคาแกลลอนละ 1740 บาท เป็นเงิน 6,960.00 บาท
- ค่าสบู่เหลวล้างมือ ขนาด 250 มล. จำนวน 10 ขวด ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 750.00 บาท
- ค่ารีฟิลสบู่เหลวล้างมือ ถุงละ 39 บาท จำนวน 20 ถุง เป็นเงิน 780.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,555.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ไม่เกิดการระบาดของโรคติดต่อของเด็กในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์


นางเจริญศรี บุญสกุล ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต