โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้เด็ก 2 - 5 ปี ได้รับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามคู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แก่ผู้ปกครอง
    1.1.3 เพื่อให้เด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ปัญหาได้ทันเวลา
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามคู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
    1.2.3 ร้อยละ 100 ของเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการติดตามคัดกรองซ้ำภายใน 1 เดือน และส่งต่อให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 215 คน
    ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ จำนวน 177 คน ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ จำนวน 21 คน ครูและเจ้าหน้าที่ 17 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ
    - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุกประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงาน มอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและครู
    - กิจกรรมประเมินและคัดกรองเด็กตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยครู
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 13 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 18,940.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าวิทยาการ 1 คน ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าวิทยากรกลุ่ม 2 คน ๆละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 218 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 5,450.00 บาท
- ค่าคู่มือ DSPM 200 เล่ม ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 8,000.00 บาท
- ค่าชุดสำหรับคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นเงิน 2,000.00 บาท
- ค่าไวนิลโครงการ ขนาด 1.20 ม.*2.50 ม. เป็นเงิน 490.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,940.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์


นางเจริญศรี บุญสกุล ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต