โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้ปกครอง ครูและผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปากและร่วมกันควบคุมการเกิดโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
    1.1.2 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่ออันจะมีผลต่อเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 90 ปลอดจากโรคติดต่อ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
    เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
    - ประชุมครู ผู้ดูแลเด็ก เพื่อเตรียมการและกำหนดกิจกรรม
  2.2 ขั้นดำเนินการ- กิจกรรมให้ความรู้พ่อ แม่ ผู้ปกครองในการควบคุมโรคติดต่อโดยครู
    - กิจกรรมตรวจและคัดกรองด้านสุขภาพแก่เด็ก การป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 15 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 5,580.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- สบู่เหลวล้างมือ ขนาด 225 มล. เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- สบู่เหลวล้างมือ แบบรีฟิล เป็นเงิน 780.00 บาท
- หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก กล่องละ 50 ชิ้น เป็นเงิน 800.00 บาท
- เครื่องวัดไข้อินฟาเรส เป็นเงิน 2,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,580.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้ปกครองนักเรียน ครู และผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
    2. มีกิจกรรมการเฝ้าระวังการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)


น.ส.ปทุมทิพย์ ถือซื่อ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต