โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

pic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)

ส่วนที่ 1 : รายละเอียด
    สุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์กับสุขภาพร่างกายการดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีจึงมีผลต่อการมีสุขภาพกายที่ดีด้วย แต่ปัญหาสุขภาพช่องปากนั้นไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากภายในช่องปากเพียงอย่างเดียว แต่มีตัวปัญหาซึ่งเกิดจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันด้วย ยกตัวอย่างเช่นโรคฟันผุซึ่งเป็นปัญหาในช่องปากที่พบได้ทั่วไป ก็มีปัจจัยร่วมหลายๆ อย่างที่ส่งเสริมให้เกิดโรคนอกเหนือไปจากเชื้อโรคในช่องปาก เช่นอาจมาจากตัวบุคคลเองที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพช่องปากและการทำความสะอาดช่องปากของตนเอง การอยู่ในครอบครัวที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ หรือสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ไม่เอื้อต่อการใส่ใจสุขภาพช่องปาก นอกจากนี้สื่อโฆษณาเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มก็มีอิทธิพลอย่างมากในสังคมปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่างๆ ล้วนมีส่วนที่ทำให้เกิดโรคได้เช่นกัน ดังนั้นหากเราวางรากฐานเรื่องสุขภาพและสุขภาพช่องปากแก่เด็กวัยเรียนพร้อมกับการสอดแทรกความรู้เรื่องการแปรงฟันที่ถูวิธีในรูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กๆนั้น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักเห็นว่าเรื่องของทันตสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ แล้วปรับเปลี่ยนปลูกฝังพฤติกรรม อาจจะทำให้ปัญหาสุขภาพในช่องปากโดยเฉพาะเด็กก็จะมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต) จึงได้คิดที่จะกระตุ้นความสนใจของเด็กให้หันมาสนใจและให้ความรู้ทันตอนามัยเรื่องสุขภาพและสุขภาพช่องปากมากขึ้น โดยจัดกิจกรรมที่สนุกเน้นการมีส่วนร่วมสอดแทรกไปกับความรู้ต่างๆ เพื่อให้เด็กได้รู้สึกว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ไกลตัวและยากอย่างที่คิดและเพื่อให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปเผยแพร่ยังกลุ่มเพื่อนตลอดจนผู้ใกล้ชิดต่อไป

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก
    1.1.2 เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย แปรงฟันได้ถูกวิธี
    1.2.2 ร้อยละ 60 ของผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในสุขภาพช่องปากของบุตรหลานอย่่างถูกวิธี
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
    เด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมครู ผู้ดูแลเด็ก เพื่อเตรียมการและมอบหมายงาน
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ครูนำเด็กเล็กแปรงฟัน ตอนเช้า ตอนกลางวันหลังรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน
    - ตรวจติดตามผลประเมินทุกเดือน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 2,500.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ชุดอุปกรณ์ประกอบการสอน จำนวน 50 ชุดๆละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กเล็กมีฟันผุลดลง
    2. เด็กเล็กสามารถแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
         7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)


น.ส.ปทุมทิพย์ ถือซื่่อ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)

 

ชุดผู้ดำเนินโครงการ
คนที่ 1 น.ส.ปทุมทิพย์ ถือซื่อ
คนที่ 2 น.ส.อาภาภรณ์ ทองอร่าม
คนที่ 3 น.ส.ณีรนุช นาคจันทร์